FSD3447 Suomalaisten identiteetit, arvot ja asenteet 2017-2018

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • E2 Tutkimus
  • Suomen Kulttuurirahasto

Keywords

alueellinen identiteetti, arvot, asenteet, identiteetti, kansallinen identiteetti, käsitykset, mielipiteet, suomalaisuus, yhteiskunnallinen asema

Abstract

Aineisto käsittelee suomalaista identiteettiä eli sitä, millaisiksi suomalaiset näkevät itsensä, joko yksilöinä tai osana erilaisia ryhmiä. Aineistossa tarkastellaan yksilön lähipiirin, elinpiirin, erilaisten ryhmien ja yhteiskunnallisen orientaation ja arvojen merkitystä identiteetille. Tutkimuksen rahoittivat Suomen Kulttuurirahasto SKR ja e2 Tutkimus.

Kyselyn alussa kartoitettiin sitä, mitkä tekijät vastaaja kokee tärkeänä oman identiteetin kannalta. Vastaajalta kysyttiin millaisiin alueellisiin ryhmiin hän kokee kuuluvansa. Seuraavaksi kartoitettiin lapsuuden ja nuoruuden kasvuolosuhteita. Tämän jälkeen kysyttiin vastaajan mielipiteitä erilaisten ihmisryhmien asemasta Suomessa. Seuraavaksi tarkasteltiin vastaajan arvoja erilaisten väittämien pohjalta ja kysyttiin, kuinka tärkeitä erilaiset arvot kuten menestys ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus vastaajalle ovat. Lopuksi aineisto sisältää laajat avovastaukset kysymykseen, jossa kartoitetaan mitkä tekijät erityisesti yhdistävät ja mitkä erottavat suomalaisia.

Taustamuuttujina ovat suurimmat kaupungit, maakunta, kuntakoko, suuralue, sukupuoli, ikä, asuinympäristö, asumisvuodet asuinpaikkakunnalla, yhteiskuntaluokka, työssäkäynti, lapsuuden maakunta, puoluekanta, kieli, uskonnollisuus, koulutus, työnantajasektori, ammatti, talouden elämäntilanne, kotona asuvien lasten iät, lasten määrä, talouden koko ja talouden bruttotulot.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.