FSD3682 Kansalaispulssi: yhdistetty aineisto 2021

Aineisto on (A) vapaasti käytettävissä ilman rekisteröitymistä (CC BY 4.0).

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

  • Aineistoon ei liity muita kuvailevia tiedostoja

Aineiston nimi

Kansalaispulssi: yhdistetty aineisto 2021

Aineistonumero

FSD3682

Pysyvä tunniste

urn:nbn:fi:fsd:T-FSD3682

Aineiston laatu

Kvantitatiivinen aineisto

Tekijät

  • Tilastokeskus
  • Valtioneuvoston kanslia

Sisällön kuvaus

Kansalaispulssi selvittää suomalaisten korona-ajan mielipiteitä viranomaisten toiminnasta, tiedonkulusta sekä vastaajan mielialasta ja huolenaiheista. Tämä yhdistetty aineisto sisältää vuonna 2021 kerätyt 16 Kansalaispulssi-aineistoa. Kierros 21 -muuttuja sisältää tiedon, missä keruussa kysymys on esitetty. Kyselylomakkeet ovat saatavilla Kansalaispulssi-aineistosarjan yksittäisten aineistojen kuvailujen yhteydessä.

Taustamuuttujina olivat vastaajan sukupuoli, ikäryhmä, maakunta, koulutus sekä tietoja kotitalouden rakenteesta ja taloudellisesta tilanteesta.

Asiasanat

COVID-19; koronavirukset; kriisit; luottamus; mieliala; rokotteet; suojautuminen; terveys; tiedonkulku; toimeentulo; toimintaohjeet; viestintä; viranomaiset

Tieteenala/Aihealue

Sarja

Kansalaispulssi

Jakelija

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Käyttöoikeudet

Aineisto on (A) vapaasti käytettävissä ilman rekisteröitymistä (CC BY 4.0).

Kerääjät

  • Tilastokeskus

Ajallinen kattavuus

2021

Aineistonkeruun ajankohta

2021-01-13 – 2021-12-13

Maa

Suomi

Kohdealue

Suomi

Havaintoyksikkötyyppi

Henkilö

Perusjoukko/otos

15-74-vuotiaat mannersuomalaiset

Tutkimuksen aikaulottuvuus

Pitkittäisaineisto: trendi/toistuva poikkileikkausaineisto

Otantamenetelmä

Todennäköisyysotanta: ositettu otanta

Yksittäisten tiedonkeruiden otokset muodostettiin Tilastokeskuksen työvoimatutkimukseen, kuluttajien luottamustutkimukseen ja suomalaisten matkailututkimukseen vastanneista mannersuomalaisista. Keruiden otoskoot vaihtelivat välillä 2428-2850 henkilöä, joille oli ajantasainen ja kriteerit täyttävä puhelinnumero. Kyselyn otoksessa mukana olleet ovat ensin vastanneet em. tutkimuksiin ja sitten suostuneet jatkotutkimukseen. Työvoima-, luottamus- ja matkailututkimusten otokset poimitaan ositetulla satunnaisotannalla väestön keskusrekisteriin perustuvasta Tilastokeskuksen väestötietokannasta.

Otokseen kuuluville lähetettiin tekstiviestillä kutsu ja henkilökohtainen suoralinkki verkkolomakkeelle. Tekstiviestissä oli myös linkki Tilastokeskuksen tiedonkeruusivulle, jolla vastaajia informoidaan mm. tietosuojaan liittyvistä asioista. Tiedonkeruusivulla on myös linkki tietosuojaselosteeseen. Muistutusviestit lähetettiin vastaamattomille kahden vuorokauden kuluttua sekä viimeisen keruupäivän aamuna. Suurin osa vastauksista saatiin ensimmäisten kolmen vuorokauden kuluessa. Keruiden vastausprosentit vaihtelivat välillä 42,4-53,2 %. Lisätietoja otannasta on Kansalaispulssi-aineistosarjan vuoden 2021 yksittäisten aineistojen kuvailujen yhteydessä.

Keruumenetelmä

Itsetäytettävä lomake: verkkolomake

Keruuväline tai –ohje

Strukturoitu lomake

Datatiedostojen kieli

Aineistopaketti voi sisältää samoja tiedostoja eri kielisinä.

Aineisto sisältää datatiedostoja seuraavilla kielillä: suomi ja englanti.

Tietoarkisto kääntää kvantitatiivisia datatiedostoja englanniksi. Lisätietoja käännöspyynnön jättämisestä.

Havaintojen ja muuttujien lukumäärä

197 muuttujaa ja 20505 havaintoa.

Datan versio

1.0

Aineiston käytössä huomioitavaa

Tietoarkistoon tallennettu aineisto ei sisällä avokysymysten vastauksia.

Painokertoimet

Aineisto sisältää kaksi painomuuttujaa. Kierrospainoa voi käyttää kierroskohtaisia tietoja tarkastellessa ja vuosipainoa, jos hyödyntää koko aineistoa. Ne painottavat aineiston vastaamaan tutkimuksen perusjoukkoa (15-74-vuotiaat mannersuomalaiset).

Viittausvaatimus

Aineistoon ja sen tekijöihin tulee viitata asianmukaisesti kaikissa julkaisuissa ja esityksissä, joissa aineistoa käytetään. Tietoarkiston antaman malliviittaustiedon voi merkitä lähdeluetteloon sellaisenaan tai sitä voi muokata julkaisun käytäntöjen mukaisesti.

Malliviittaus

Tilastokeskus & Valtioneuvoston kanslia: Kansalaispulssi: yhdistetty aineisto 2021 [sähköinen tietoaineisto]. Versio 1.0 (2022-10-27). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja]. http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD3682

Julkaisusta tiedottaminen

Tietoarkistoon on lähetettävä viitetiedot kaikista julkaisuista, joissa käyttäjä hyödyntää aineistoa.

Varaumat

Aineiston alkuperäiset tekijät ja Tietoarkisto eivät ole vastuussa aineiston jatkokäytössä tuotetuista tuloksista ja tulkinnoista.

Muu materiaali

Katso ladattavat tiedostot sivun ylälaidasta.

Lisätietoja Tilastokeskuksen Kansalaispulssi-sivulla.

Julkaisut aineistosta Tooltip

Kansalaispulssi 10.2.2021. Kansalaispulssi: 16. kierros. Verkkokysely 3.2.-8.2.2021. 15-74-vuotiaat mannersuomalaiset. [verkkodokumentti]. Helsinki: Valtioneuvosto. VNK Strategiaosasto. https://valtioneuvosto.fi/ajankohtaista/kansalaispulssi/yhteenvedot [viitattu 1.12.2022].

Kansalaispulssi 12.8.2021. Kansalaispulssi: 24. kierros. Verkkokysely 4.8.-9.8.2021. 15-74-vuotiaat mannersuomalaiset. [verkkodokumentti]. Helsinki: Valtioneuvosto. VNK Strategiaosasto. https://valtioneuvosto.fi/ajankohtaista/kansalaispulssi/yhteenvedot [viitattu 1.12.2022].

Kansalaispulssi 13.10.2021. Kansalaispulssi: 27. kierros. Verkkokysely 6.10.-11.10.2021. 15-74-vuotiaat mannersuomalaiset. [verkkodokumentti]. Helsinki: Valtioneuvosto. VNK Strategiaosasto. https://valtioneuvosto.fi/ajankohtaista/kansalaispulssi/yhteenvedot [viitattu 1.12.2022].

Kansalaispulssi 14.4.2021. Kansalaispulssi: 19. kierros. Verkkokysely 7.4.-12.4.2021. 15-74-vuotiaat mannersuomalaiset. [verkkodokumentti]. Helsinki: Valtioneuvosto. VNK Strategiaosasto. https://valtioneuvosto.fi/ajankohtaista/kansalaispulssi/yhteenvedot [viitattu 1.12.2022].

Kansalaispulssi 15.12.2021. Kansalaispulssi: 30. kierros. Verkkokysely 8.12.-13.12.2021. 15-74-vuotiaat mannersuomalaiset. [verkkodokumentti]. Helsinki: Valtioneuvosto. VNK Strategiaosasto. https://valtioneuvosto.fi/ajankohtaista/kansalaispulssi/yhteenvedot [viitattu 1.12.2022].

Kansalaispulssi 16.6.2021. Kansalaispulssi: 22. kierros. Verkkokysely 9.6.-14.6.2021. 15-74-vuotiaat mannersuomalaiset. [verkkodokumentti]. Helsinki: Valtioneuvosto. VNK Strategiaosasto. https://valtioneuvosto.fi/ajankohtaista/kansalaispulssi/yhteenvedot [viitattu 1.12.2022].

Kansalaispulssi 21.1.2021. Kansalaispulssi: 15. kierros. 15-74-vuotiaat mannersuomalaiset. Verkkokysely ajalla 13.1.-18.1.2021. versio 21.1.2021 [verkkodokumentti]. Helsinki: Valtioneuvosto. VNK Strategiaosasto. https://valtioneuvosto.fi/ajankohtaista/kansalaispulssi/yhteenvedot [viitattu 1.12.2022].

Kansalaispulssi 22.9.2021. Kansalaispulssi: 26. kierros. Verkkokysely 15.9.-20.9.2021. 15-74-vuotiaat mannersuomalaiset. [verkkodokumentti]. Helsinki: Valtioneuvosto. VNK Strategiaosasto. https://valtioneuvosto.fi/ajankohtaista/kansalaispulssi/yhteenvedot [viitattu 1.12.2022].

Kansalaispulssi 24.11.2021. Kansalaispulssi: 29. kierros. Verkkokysely 17.11.-22.11.2021. 15-74-vuotiaat mannersuomalaiset. [verkkodokumentti]. Helsinki: Valtioneuvosto. VNK Strategiaosasto. https://valtioneuvosto.fi/ajankohtaista/kansalaispulssi/yhteenvedot [viitattu 1.12.2022].

Kansalaispulssi 24.3.2021. Kansalaispulssi: 18. kierros. Verkkokysely 17.3.-22.3.2021. 15-74-vuotiaat mannersuomalaiset. [verkkodokumentti]. Helsinki: Valtioneuvosto. VNK Strategiaosasto. https://valtioneuvosto.fi/ajankohtaista/kansalaispulssi/yhteenvedot [viitattu 1.12.2022].

Kansalaispulssi 26.5.2021. Kansalaispulssi: 21. kierros. Verkkokysely 19.-24.5.2021. 15-74-vuotiaat mannersuomalaiset. [verkkodokumentti]. Helsinki: Valtioneuvosto. VNK Strategiaosasto. https://valtioneuvosto.fi/ajankohtaista/kansalaispulssi/yhteenvedot [viitattu 1.12.2022].

Kansalaispulssi 2.9.2021. Kansalaispulssi: 25. kierros. Verkkokysely 25.8.-30.8.2021. 15-74-vuotiaat mannersuomalaiset. [verkkodokumentti]. Helsinki: Valtioneuvosto. VNK Strategiaosasto. https://valtioneuvosto.fi/ajankohtaista/kansalaispulssi/yhteenvedot [viitattu 1.12.2022].

Kansalaispulssi 3.11.2021. Kansalaispulssi: 28. kierros. Verkkokysely 27.10.-1.11.2021. 15-74-vuotiaat mannersuomalaiset. [verkkodokumentti]. Helsinki: Valtioneuvosto. VNK Strategiaosasto. https://valtioneuvosto.fi/ajankohtaista/kansalaispulssi/yhteenvedot [viitattu 1.12.2022].

Kansalaispulssi 4.3.2021. Kansalaispulssi: 17. kierros. Verkkokysely 24.2.-1.3.2021. 15-74-vuotiaat mannersuomalaiset. [verkkodokumentti]. Helsinki: Valtioneuvosto. VNK Strategiaosasto. https://valtioneuvosto.fi/ajankohtaista/kansalaispulssi/yhteenvedot [viitattu 1.12.2022].

Kansalaispulssi 5.5.2021. Kansalaispulssi: 20. kierros. Verkkokysely 28.4.-3.5.2021. 15-74-vuotiaat mannersuomalaiset. [verkkodokumentti]. Helsinki: Valtioneuvosto. VNK Strategiaosasto. https://valtioneuvosto.fi/ajankohtaista/kansalaispulssi/yhteenvedot [viitattu 1.12.2022].

Kansalaispulssi 7.7.2021. Kansalaispulssi: 23. kierros. Verkkokysely 30.6.-5.7.2021. 15-74-vuotiaat mannersuomalaiset. [verkkodokumentti]. Helsinki: Valtioneuvosto. VNK Strategiaosasto. https://valtioneuvosto.fi/ajankohtaista/kansalaispulssi/yhteenvedot [viitattu 1.12.2022].

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.