FSD1042 Eduskuntavaalien 1999 seuranta

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Moring, Tom (Helsingin yliopisto)
  • Suomen Gallup
  • Changes in Finnish TV Election Campaigns -projekti

Keywords

eduskuntavaalit, ehdokkaat, mainonta, puolueiden kannatus, äänestäminen

Abstract

Eduskuntavaalitutkimuksessa vastaajilta kysyttiin, kävikö vastaaja äänestämässä vuoden 1996 kunnallisvaaleissa ja mitä puoluetta hän silloin äänesti. Eduskuntavaaleihin liittyen kysyttiin, äänestikö vastaaja vuosien 1995 ja 1999 eduskuntavaaleissa ja mitä puoluetta hän äänesti. Vuoden 1999 eduskuntavaaleihin liittyen kysyttiin myös, äänestikö hän ennakkoon vai varsinaisena vaalipäivänä. Tutkimuksessa selvitettiin, mitkä syyt vaikuttivat vastaajan tekemään valintaan eduskuntavaaleissa ja miten tärkeitä tietyt asiakysymykset olivat vastaajan tehdessä äänestyspäätöstä. Lisäksi tiedusteltiin, missä vaiheessa vastaaja teki äänestyspäätöksensä ja vaikuttiko äänestyspäätökseen enemmän ehdokkaan puolue vai ehdokas itse. Vastaajilta tiedusteltiin, mistä lähteistä he saivat tietoa äänestyspäätöksensä tueksi, mitä TV-mainoksia he olivat nähneet ja millaisia ne heidän mielestään olivat. Tutkimuksessa tiedusteltiin, olivatko vastaajat osallistuneet vaalitilaisuuksiin, olivatko he käyneet puolueiden tai ehdokkaiden Internet-sivuilla tai olivatko he ottaneet yhteyttä puolueeseen tai ehdokkaaseen Internetin kautta. Lisäksi kysyttiin, olivatko vastaajat käyttäneet vaalikoneita. Äänestämättä jättäneiltä kysyttiin, miksi he eivät olleet käyneet äänestämässä. Vastaajia pyydettiin myös nimeämään puolue, jota hän "pakkotilanteessa" äänestäisi tai mikä puolue hänestä olisi vähiten epämieluisa vaihtoehto. Lisäksi kysyttiin, mikä hallituspohja vastajan mielestä olisi paras ja oliko hän tutkimuksen tekohetkellä työssä. Taustamuuttujia ovat sukupuoli, äidinkieli, ikä, siviilisääty, kotitalouden koostumus, koko ja tulot, koulutus, ammatti, tietoja työpaikasta, ammattiyhdistysjäsenyys, yhteiskuntaluokka ja asuinpaikka, äänestäminen vaaleissa ja sijoittuminen vasemmisto-oikeisto -akselille. Taustamuuttujat on päivitetty vuoden 1998 elokuussa.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.