FSD1045 Ammattirakenteen ja sosiaalisen aseman muutos 1994

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Blom, Raimo (Tampereen yliopisto. Sosiologian ja sosiaalipsykologian laitos)
  • Melin, Harri (Tampereen yliopisto. Sosiologian ja sosiaalipsykologian laitos)
  • Nikula, Jouko (Tampereen yliopisto. Sosiologian ja sosiaalipsykologian laitos)

Keywords

ammattiasema, ammattirakenne, järjestötoiminta, kotityö, sosiaalinen asema, toimeentulo, työelämä, työn sisältö, työnjako, vapaa-aika, yhteiskunnallinen muutos

Abstract

Aineistossa kartoitetaan monipuolisilla kysymyksillä vastaajan nykyistä ammattia, työn luonnetta, päätöksentekoa työpaikalla, työn sisältöä, vastaajan työuraa, koulutusta, perhe-elämää, lapsuutta ja vapaa-aikaa, taloudellista tilannetta ja osallistumista yhteiskunnalliseen toimintaan. Haastateltavilta kysyttiin useita kysymyksiä heidän nykyisestä ammatistaan, työpaikastaan, työajastaan, ylitöistä ja palkkauksesta. Työn luonnetta kartoitettiin kysymällä työtoverien sukupuolta, ATK-tekniikan käyttöä, ylenemismahdollisuuksia, työn itsenäisyyttä, työn rutiininomaisuutta ja päätöksentekoa työpaikalla. Lisäksi kysyttiin kuinka rasittavaksi vastaaja kokee työnsä henkisesti tai ruumillisesti, onko työpaikan työtahti kireä, onko töitä enemmän kuin ehtii tehdä, mitkä asiat merkitsevät eniten nykyisessä työpaikassa ja haluaisiko vastaaja siirtyä pois työelämästä erilaisin eläkejärjestelyin tai vaihtaa työpaikkaa. Työuraan ja koulutukseen liittyen kysyttiin mm. missä ammateissa vastaaja on toiminut, onko hän ollut työttömänä, miten pyrkii selviytymään työttömyydestä, mihin ammatteihin vastaaja on saanut ammatillisen koulutuksen ja onko saanut työssä koulutusta. Vastaajalta kysyttiin myös, kuka hänen perheessään hoitaa erilaiset kotiin liittyvät velvollisuudet, kuka päättää erilaisista perheeseen ja vapaa-aikaan liittyvistä asioista ja keneltä hän uskoo saavansa apua taloudellisissa ongelmissa tai erilaisissa työhön, asumiseen tai yritystoiminnan aloittamiseen liittyvissä asioissa. Vastaajan osallistumista yhteiskunnalliseen toimintaan kartoitettiin kysymällä kuulukoo hän johonkin ryhmään tai järjestöön, onko hänet valittu niiden luottamustehtäviin ja kuinka usein hän osallistuu niiden tilaisuuksiin. Vastaajilta kysyttiin myös luottamusta erilaisiin instituutioihin ja erilaisten yhteiskunnallisten ongelmien vakavuutta. Lisäksi vastaajalle esitettiin useita mielipidekysymyksiä ja väittämiä mm. tuloeroista, työhaluista, yhteiskuntaluokista, äänestämisestä, hallituksen ja valtion roolista, tasa-arvosta, politiikasta, köyhyyden syistä ja pärjäämisen edellytyksistä. Yrittäjiltä ja maanviljelijöiltä kysyttiin lisäksi yrityksen toimialaa, kokoa, työntekijöiden lukumäärää, kannattavuuden kehitystä ja siihen vaikuttavia tekijöitä sekä tulevaisuuden suunnitelmia. Taustamuuttujina ovat tiedot mm. vastaajan koulutuksesta, syntymävuodesta, asuinläänistä, siviilisäädystä, lapsien lukumäärästä, puolison koulutuksesta ja ammatista, vanhempien ammateista sekä perheen taloudellisesta tilanteesta. Osa tutkimuksessa esitetyistä kysymyksistä on samoja kuin aineistossa FSD1046 Baltian muutos 1993.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.