FSD1058 EVAn EU-asennetutkimus syksy 1993

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Elinkeinoelämän valtuuskunta (EVA)
  • Yhdyskuntatutkimus

Keywords

Euroopan unioni, Euroopan yhteisö, asenteet, integraatio -- Eurooppa, jäsenyys, kansainväliset suhteet, mielikuvat, mielipiteet, neuvottelut, pelot, taloudellinen integraatio, vaikutukset

Abstract

Tutkimus on neljäs EVAn suomalaisten integraatioajattelua luotaavassa sarjassa, joka käynnistettiin keväällä 1992. Tutkimuksella kartoitetaan suomalaisten odotuksia EY:n jäsenyyden vaikutuksesta Suomeen. Tässä aineistossa käytetään vielä termiä EY eli Euroopan yhteisö, koska Maastrichtin sopimus ei ollut tullut vielä voimaan aineistoa kerättäessä.

Vastaajalta kysyttiin aluksi, mikä on hänen kantansa Suomen mahdolliseen EY-jäsenyyteen ja missä määrin tämä kanta riippuu nk. reunaehtojen toteutumisesta, kuinka todennäköisenä hän pitää Suomen liittymistä ja kävisikö hän äänestämässä mahdollisessa EY-kansanäänestyksessä. Lisäksi vastaajaa pyydettiin arvioimaan minkälainen vaikutus Suomen mahdollisella EU-jäsenyydellä olisi mm. elinoloihin, elintasoon, hinta- ja palkkatasoon, sosiaaliturvaan, työllisyyteen, kulttuuriin, tieteeseen, oikeusturvaan, sukupuolten tasa-arvoon, eri väestöryhmien asemaan, sisäiseen ja ulkoiseen turvallisuuteen ja vastaajan omaan elämään. Vastaaja pyydettiin myös ottamaan kantaa lukuisiin julkisuudessa esillä olleisiin EY-kysymystä koskeviin väitteisiin. Lisäksi hänelle esitettiin erilaisia Euroopan yhteisöön liitettyjä käsityksiä ja pyydettiin arvioimaan miten hyvin ne kuvaavat hänen omaa käsitystään EY:stä. Lopuksi kysyttiin, kuinka tärkeää vastaaja pitää sitä, että Suomi saa eri asioissa neuvottelutavoitteensa läpi. Taustatietoina ovat tiedot vastaajan sukupuolesta, ikäryhmästä, asuinkunnan koosta, asuinläänistä, koulutuksesta, ammattiryhmästä, toimialasta, työnantajan koosta ja vastaajan kuulumisesta ammatillisiin keskusjärjestöihin. Lisäksi kysyttiin, minkä puolueen ehdokasta vastaaja äänestäisi, jos eduskuntavaalit pidettäisiin nyt.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.