FSD1089 Korkeakoulujen tutkimustoiminnan dynamiikka ja tuloksellisuus 1990

The dataset is (D) available only by permission from the data depositor/creator.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Kaukonen, Erkki (Tampereen yliopisto. Yhteiskuntatieteiden tutkimuslaitos)
  • Luukkonen, Terttu (Suomen Akatemia)
  • Stolte-Heiskanen, Veronica (Tampereen yliopisto. Sosiologian ja sosiaalipsykologian laitos)

Keywords

arviointi, tieteellinen julkaisutoiminta, tieteellinen yhteistyö, tutkimus, tutkimushenkilöstö, tutkimustoiminta

Abstract

Tutkimusaineisto sisältää kuuden suomalaisen korkeakoululaitoksen tutkijoiden haastattelut. Tutkimusaineiston pääteemoja ovat laitosten tutkimustoiminnan organisaatio, kansainvälisyys ja tieteellinen kommunikaatio, tieteellinen julkaiseminen ja tulosten hyödyntäminen sekä tutkimuksen arviointi. Tutkimuksen pyrkimyksenä oli kehittää tutkimuksen laadullisia arviointimenetelmiä ja selvittää resurssikysymysten merkitystä laitosten toiminnalle ja arviointimenetelmien tuloksille. Taustatietoina tutkijoilta kysyttiin heidän asemaansa laitoksella, ikää, sukupuolta, suoritettuja tutkintoja sekä tutkimuskokemusta. Lisäksi kysyttiin tutkijan työajan jakautumista tutkimuksen, opetuksen, hallinnollisten tehtävien ja muiden tehtävien välillä. Ammatilliseen identiteettiin liittyen kysyttiin motivaatiotekijöitä tieteellistä uraa valittaessa sekä työhön ja työoloihin liittyviä tekijöitä. Tieteellistä kommunikaatiota tutkittiin tiedustelemalla, millä keinoin vastaaja pitää yhteyttä ulkomaisiin kollegoihin, mitä mahdollisia esteitä on kansainvälisille kontakteille sekä mitkä maat ovat tutkijan oman tutkimuksen kannalta keskeisimpiä. Tutkimustulosten julkaisemiseen liittyen kysyttiin, oliko viimeisin tutkimusraportti yhteisjulkaisu vai tutkijan yksin kirjoittama, kuka valitsi julkaisukanavan, miksi juuri valittu julkaisukanava valittiin. Tutkimustoiminnan arviointiin liittyen kysyttiin tärkeimpiä tutkimustoiminnan arvioinnissa huomioon otettavia tekijöitä. Tutkijoilta kysyttiin myös, onko heidän alallaan käytössä olevat arvioinnin tieteelliset kriteerit hyväksyttäviä ja elleivät ole, millaisia muutoksia tutkijat haluaisivat. Lisäksi kysyttiin tietoja erillisarvioinneista ja tutkijoiden mielipiteitä niistä. Tutkijan tutkimustoimintaa kartoitettiin kysymällä tutkijan pääasiallisen tutkimusprojektin sijoittumista tieteiden kenttään, projektin kestoa, tutkimusryhmän kokoa ja koostumusta ja tutkijan muita tutkimusprojekteja. Tutkijaa pyydettiin arvioimaan tekemäänsä tutkimusta, oman tutkimusalansa nykytilannetta ja tutkimusprojektinsa tulosten soveltamismahdollisuuksia. Tutkimuksessa kartoitettiin myös muita saman ongelma-alueen parissa työskenteleviä tutkimusprojekteja Suomessa ja ulkomailla sekä vastaajan tutkimusprojektin mahdollisia kontakteja näihin projekteihin. Vastaajia pyydettiin myös arvioimaan omaa tutkimustyötään suhteessa muihin tutkimusryhmiin sekä arvioimaan, millaista tutkimusta he pitävät "hyvänä tutkimuksena" ja millä indikaattoreilla tieteellistä tuloksellisuutta yleensä voitaisiin mitata. Aineistossa on myös tiedot tutkijan tieteellisistä tuotoksista kolmen viimeisen vuoden ajalta.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.