FSD1091 Yritysjohtajat ja yhteiskunta 1997

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Elinkeinoelämän valtuuskunta (EVA)
  • Yhdyskuntatutkimus

Keywords

Euroopan integraatio, arvot, asenteet, elintaso, hyvinvointi, kansainvälistyminen, kansallinen identiteetti, kilpailukyky, lama, maanpuolustus, markkinatalous, poliittinen kulttuuri, puolueet, suomalaisuus, taloudellinen kehitys, teknologinen kehitys, tulevaisuudenodotukset, työelämä, työttömyys, valta, ympäristökysymykset, yritystoiminta

Abstract

Tutkimuksessa kartoitettiin suomalaisten yritysjohtajien asenteita ja arvoja vuonna 1997. Vastaajilta kysyttiin erilaisten väittämien perusteella heidän suhtautumistaan osittain samoihin asioihin kuin EVAn kansalaisten mielipiteitä kartoittavassa tutkimuksessa (FSD1085). Tutkimuksen aihepiireinä olivat kansainvälistyminen ja ne ratkaisut, joilla Suomi kytkeytyy kansainväliseen yhteisöön, Suomen menestyksen avaimet avautuneessa kilpailussa, markkinatalouden suomalaisen mallin toimivuus, yritysten tarkoitus ja arvot, työelämän ja työmarkkinoiden muutospaineet, yhteiskuntakeskustelun keskeiset teemat (politiikan toimivuus, ympäristökysymykset, taloudellinen kasvu) sekä yritysjohtajien ja koko väestön näkemyserot eri aihepiireistä. Kysely sisälsi kolme osaa. Ensimmäisessä on 51 väittämämuotoista kysymystä. Toisessa osassa on neljä kohdennettua kysymyssarjaa ja kolmannessa osassa on vastaajan henkilöä ja yritystä koskevat taustatiedot. Taustamuuttujina olivat vastaajan sukupuoli, ikä, toimiasema, koulutusala, yrityksen/itsenäisen tuotanto- tai palveluyksikön sijaintilääni, päätoimiala, liikevaihto, henkilöstömäärä, viennin osuus liikevaihdosta sekä luonnehdinta yrityksen/yksikön yleisestä menestymisestä kahden viime vuoden aikana ja arvio yrityksen/yksikön kehitys- ja suhdannenäkymistä kahden seuraavan vuoden aikana.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.