FSD1104 Kunnallisalan ilmapuntari 1998: kuntalaiset

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Kunnallisalan kehittämissäätiö

Keywords

julkiset palvelut, kunnallishallinto, kunnallistalous, kunnat, poliittinen osallistuminen, vaikuttaminen, vallanjako

Abstract

Kunnallisalan ilmapuntari 1998: kuntalaiset selvitti mielipiteitä kuntien talouden parantamiskeinoista. Kuntalaisilta kysyttiin esimerkiksi hyväksyisivätkö he kunnallisen veroäyrin korottamisen, kunnan omaisuuden myymisen tai henkilöstön pakkolomautukset. Vastaajille esitettiin erilaisia kuntien hallintoa ja taloutta, kunnan tarjoamia palveluita ja väestön eriarvoistumista koskevia väittämiä ja pyydettiin kertomaan ovatko he niistä samaa vai eri mieltä. Vastaajilta tiedusteltiin myös millä tavoilla he tasapainottaisivat kuntansa taloutta. Esimerkiksi koulutoimen osalta lueteltuja säästötoimenpiteitä olivat mm. henkilökunnan vähentäminen tai lomautukset ja rahan lainaaminen. Tämän jälkeen vastaajilta tiedusteltiin arviota siitä, kuinka suuri osa kotikunnan menoista käytetään terveydenhuoltoon, sosiaalitoimeen, opetustoimeen ja yleishallintoon. Lopuksi kysyttiin, mitkä kaikki puolueet tarjoavat kansalaisille hyvät mahdollisuudet toimia ja vaikuttaa paikallistason asioissa omassa kotikunnassa. Taustamuuttujina ovat vastaajan sukupuoli, ikä, perus- ja ammatillinen koulutus, tuloluokka, puoluekanta, ammattiryhmä, työnantajan tyyppi, perheenjäsenten lukumäärä, perheen päähenkilön ammattiryhmä, paikkakuntatyyppi ja asuinlääni.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.