FSD1115 Opiskelijabarometri 1997

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Lempinen, Petri (Opiskelijajärjestöjen tutkimussäätiö (Otus))

Keywords

ansiotyö, asenteet, elinolot, elintaso, korkeakouluopiskelu, opintotuki, opiskelijat, opiskelijat, opiskelumotivaatio, toimeentulo, tulevaisuudenodotukset

Abstract

Tässä tutkimuksessa kartoitettiin korkeakouluopiskelijoiden elinolosuhteita ja asenteita. Opiskeluun liittyen vastaajaa pyydettiin arvioimaan erilaisia opiskelumotivaatioon vaikuttavia tekijöitä ja mitä taitoja hän katsoi korkeakouluopintojen hänessä kehittäneen. Lisäksi kysyttiin, onko vastaaja harkinnut pääaineen tai koulutusalan vaihtoa, mitkä asiat vaikeuttavat sivuainevalintoja muista suomalaisista korkeakouluista, haluaisiko vastaaja suorittaa osan tutkinnostaan ulkomaisessa korkeakoulussa ja millainen mielikuva hänellä on omasta opiskelupaikastaan. Taloudellisiin asioihin liittyen kysyttiin mikä on opintotuen suurin ongelma, miten suuri opintorahan pitäisi olla, kuinka paljon vastaajalla oli käytettävinään rahaa kuukaudessa asumismenojen jälkeen, nostiko hän opintolainaa, onko hän työskennellyt opintojen ohessa ja oliko hän töissä kesällä. Lisäksi vastaajaa pyydettiin arvioimaan opintotukea koskevia väitteitä, omaa taloudellista tilaansa ja opiskelijoiden taloudellista tilaa yleensä. Elämäntapaan ja ajankäyttöön liittyen kysyttiin onko vastaaja tyytyväinen elämäänsä, kuinka paljon aikaa hän käyttää opiskeluun ja mitä hän tekee vapaa-aikanaan. Lisäksi kartoitettiin vastaajan liikunta- ja kulttuuriharrastuksia, eri tiedotusvälineiden seurantaa ja suhtautumista opiskelijajärjestöjen toimintaan. Vastaajalta kysytiin myös, onko hänellä käytössään auto, tietokone, televisio, stereot, puhelin tai matkapuhelin. Vastaajan tulevaisuuden odotuksia kartoitettiin usealla kysymyksellä. Häntä pyydettiin arvioimaan tulevaisuuden työtään ja työllistymistään koskevia väittämiä ja erilaisten asioiden, kuten koulutuksen, perheen, sosiaaliturvan, EU:n ja ympäristön saastumisen vähenemisen merkitystä tulevaisuuden turvallisuuden kannalta. Lisäksi kysyttiin miten vastaaja suhtautuu politiikkaan ja muuhun yhteiskunnalliseen toimintaan. Taustamuuttujina ovat vastaajan syntymävuosi, opintojen aloitusvuosi, korkeakoulu, koulutusala, sukupuoli, perhemuoto, asumismuoto,ja vanhempien ammatit.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.