FSD1116 Opintojen etenemiseen vaikuttavat tekijät 1998

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Lempinen, Petri (Opiskelijajärjestöjen tutkimussäätiö (Otus))
  • Suomela, Sanna (Opiskelijajärjestöjen tutkimussäätiö (Otus))
  • Vesikansa, Sanna (Opiskelijajärjestöjen tutkimussäätiö (Otus))

Keywords

ansiotyö, korkeakouluopetus, korkeakouluopiskelu, korkeakoulut, korkeakoulututkinnot, opinnot, opinto-ohjaus, opintosuoritukset, opintotuki, opiskelijat, opiskelu, opiskelutekniikka, päätoimisuus, toimeentulo, yliopistot

Abstract

Tässä tutkimuksessa kartoitettiin yliopisto-opintojen etenemiseen vaikuttavia tekijöitä ja tutkinnon suoritusaikoja. Vastaajilta kysyttiin aluksi milloin hän kirjoitti ylioppilaaksi, mitä hän teki ennen nykyisiä opintojaan, monennellako hakukerralla hän pääsi opiskelemaan ja pääsikö hän ensisijaisesti hakemaansa paikkaan. Nykyisiin opintoihin liittyen kysyttiin missä vastaaja opiskelee, mikä on hänen pääaineensa, onko hänen opiskelunsa pää- vai sivutoimista ja mitä hän ensisijaisesti odottaa yliopisto-opinnoiltaan. Vastaajan mielipiteitä opintoihin vaikuttavista tekijöistä kartoitettiin pyytämällä häntä arvioimaan useita opiskelua koskevia väitelauseita, jotka käsittelivät mm. kurssitarjontaa, lukuvuoden pituutta, tenttipäivien määrää, harjoittelua, opiskelua ulkomailla, opintoviikkojen ja työmäärän suhdetta, opetusmenetelmiä, kirjastopalveluja, opintojen ohjausta, valmistumisnopeutta, työn ja opiskelun suhdetta, opiskelutapoja ja oppimista. Lisäksi kysyttiin, kuinka monta opintoviikkoa vastaaja aikoo suorittaa tänä vuonna, kuinka monta opintoviikkoa hänellä on suoritettuna, minkälaisen tutkinnon hän aikoo suorittaa ja miten kauan hän arvelee itseltään kuluvan ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamiseen. Toimeentuloon liittyen kysyttiin saako vastaaja opintorahaa, asumislisää tai asumistukea, millä muilla tavoin hän rahoittaa opintojaan ja kuinka paljon hänellä on opintolainaa. Lisäksi kysyttiin onko vastaaja tehnyt ansiotöitä opiskeluaikana ja jos on, niin miten paljon, liittyykö työ opiskelualaan ja miten työssäkäynti on vaikuttanut opintojen etenemiseen. Lopuksi vastaajia pyydettiin kertomaan missä määrin eri elämäntilanteisiin liittyvät tekijät kuten ansiotyö, sairaus, lapsen saaminen, ihmissuhteet, asumisvaikeudet, armeija tai järjestötoiminta ovat mahdollisesti hidastaneet hänen opintojaan. Taustamuuttujina ovat vastaajan syntymävuosi, sukupuoli, perhemuoto ja vanhempien koulutus.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.