FSD1175 Kuntien ympäristökysely 1998

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Joas, Marko (Åbo Akademi. Institutionen för offentlig förvaltning)
  • Kettunen, Aija (Åbo Akademi. Institutionen för offentlig förvaltning)
  • Grönholm, Björn (Åbo Akademi. Institutionen för offentlig förvaltning)

Keywords

kunnat, luottamushenkilöt, organisaatio, tehokkuus, viranhaltijat, viranomaiset, ympäristöhallinto, ympäristökonfliktit, ympäristön tila, ympäristönsuojelu, ympäristöongelmat

Abstract

Tutkimuksessa selvitettiin kuntien ympäristönsuojeluhallinnon organisaatiota, luottamushenkilöorganisaation roolia siinä sekä yhteistyötä eri tahojen kanssa kunnan ympäristönsuojelutehtävien hoidossa. Tarkastelun kohteina olivat ympäristöhallinon toiminta ja tehokkuus kunnissa, ympäristön tila ja kunnissa esiintyneet ympäristöongelmat.

Ensin kysyttiin kunnan ympäristönsuojelutehtävien organisoinnin perusratkaisua, eli hoitaako kunta sen omana toimintanaan vai jollakin tavoin organisoituna kuntien yhteistyönä. Kuntien organisaation toimintaa yleensä ja ympäristönsuojeluhallinnon toimintaa erikseen selvitettiin muutamien väittämien avulla. Kunnan ympäristöhallinnon vuorovaikutusta tutkittiin muun muassa kysymällä, miten usein vastaaja on yhteydessä joihinkin henkilöihin ja sidosryhmiin. Heitä pyydettiin luonnehtimaan suhdettaan tiedotusvälineisiin ja alueelliseen ympäristökeskukseen. Ympäristökeskuksen perustamisen vaikutusta vastaajan ja aluehallinnon suhteisiin tutkittiin myös. Kunnan ympäristöongelmia tutkittaessa vastaajia pyydettiin ensin määrittelemään kuntansa ympäristön yleistila. Lisäksi tiedusteltiin, miten vakavia jotkin erikseen luetellut ympäristöongelmat olivat kunnassa sekä onko niistä tehty erillisiä tutkimuksia (erimerkiksi maaperän ja pohjavesien tilasta tai melutilanteesta). Edelleen pyydettiin luettelemaan viisi kunnassa viimeisen viiden vuoden aikana ilmennyttä vaikeaa ympäristökonfliktia osapuolineen. Lisäksi kysyttiin muun muassa miten vastaajat toimivat konfliktitilanteessa. Tutkimuksessa esitettiin myös muutamia Agenda 21 -projektia koskevia kysymyksiä.

Taustamuuttujia olivat muun muassa vastaajan ikä, sukupuoli, koulutus, hänen ympäristönsuojelutehtävissä hankkimansa työkokemuksen pituus ja poliittinen sijoittuminen vasemmisto-oikeisto -akselilla.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.