FSD1269 Ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden integroituminen Suomeen 2002

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Kinnunen, Taina (Opiskelijajärjestöjen tutkimussäätiö (Otus))

Keywords

akkulturaatio, ammattikorkeakoulut, integraatio, kansainvälistyminen, korkeakouluopetus, korkeakouluopiskelu, korkeakoulupolitiikka, kulttuurierot, maahanmuuttajat, maahanmuutto, opiskelu ulkomailla, sopeutuminen, ulkomaalaiset, yliopistot

Abstract

Tutkimuksessa selvitettiin ulkomaalaisten korkeakouluopiskelijoiden kokemuksia Suomesta opiskelumaana. Vastaajilta tiedusteltiin, olivatko he aiemmin olleet Suomessa sekä miksi he päättivät tulla Suomeen ja valitsemaansa korkeakouluun. Korkeakouluopiskelusta vastaajilta kysyttiin, ovatko he tyytyväisiä opetukseen ja palveluihin, saamaansa opastukseen sekä opintojensa edistymiseen. Lisäksi vastaajilta tiedusteltiin positiivisimpia ja negatiivisimpia asioita korkeakoulussa. Vastaajilta kysyttiin, montako opintoviikkoa heillä on, mille tutkintoasteelle he aikovat opiskella sekä aikovatko he jatkaa opintojaan muualla. Vastaajilta tiedusteltiin myös, opiskelisivatko he mieluummin muualla kuin Suomessa sekä opiskelisivatko he Suomessa, jos olisi lukukausimaksut.

Vastaajilta tiedusteltiin, mistä heidän tulonsa koostuvat. Vastaajilta kysyttiin, käyvätkö he töissä ja ovatko he olleet töissä Suomessa. Niiltä vastaajilta, jotka olivat työskennelleet Suomessa kysyttiin, vastasiko työ heidän pätevyyttään, mistä he saivat tiedon työstä, mitä kieltä he käyttävät työssä, minkä ominaisuutensa ansiosta he saivat työtä sekä kuinka tyytyväisiä he ovat työhönsä.

Vastaajilta kysyttiin, kuinka kauan he ovat olleet Suomessa. Suomessa oleskelusta vastaajilta tiedusteltiin, ovatko opiskelun syyt muuttuneet Suomessa ollessa, mitä hyötyä tai haittaa on ollut ulkomaalaisena olemista Suomessa sekä mitkä ovat posiitiivisimmat ja negatiivisimmat asiat suomalaisessa kulttuurissa. Lisäksi vastaajilta kysyttiin, milloin he tuntevat olevansa ulkomaalaisia sekä mitä he kaipaavat kotimaastaan eniten. Vastaajilta tiedusteltiin myös, miten he neuvoisivat Suomeen muuttaamassa olevaa ystäväänsä sekä aikovatko he jäädä opintojensa loputtua Suomeen. Vastaajien sosiaalisesta elämästä tiedusteltiin, keiden kanssa he ovat aktiivisimmin kanssakäymisessä, mitkä ovat heidän sosiaalisen kanssakäymisen muodot sekä ovatko he tyytyväisiä sosiaaliseen elämäänsä. Vastaajilta kysyttiin lisäksi elämänarvoista, viranomaisasioinnin laadusta sekä tyytyväisyydestä asuntoon.

Taustatiedoiksi vastaajilta kysyttiin ikä, sukupuoli, kansalaisuudet, siviilisääty, onko lapsia, missä korkeakoulussa opiskelee ja mitä, aiemmat tutkinnot sekä kielitaidot.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.