FSD2003 Europarlamenttivaalien 2004 seuranta

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Moring, Tom (Helsingin yliopisto)
  • TNS Gallup Oy

Keywords

europarlamenttivaalit, poliittinen käyttäytyminen, poliittinen mainonta, poliittiset asenteet, puolueiden kannatus, televisiomainonta, vaalikampanjat, vaalit, äänestyskäyttäytyminen, äänestäminen

Abstract

Kyselyssä selvitettiin vuoden 2004 europarlamenttivaalien kampanjointiin, poliittiseen mainontaan ja äänestyskäyttäytymiseen liittyviä asioita. Tutkimusta tehtiin Changes in Finnish TV Election Campaigns -projektissa. Vastaajilta kysyttiin aluksi EU-parlamenttivaaleja edeltävään kampanjaan liittyviä kysymyksiä ja esitettiin sitä koskevia väitteitä, joihin pyydettiin ottamaan kantaa. Seuraavaksi kysyttiin, äänestikö vastaaja äskeisissä europarlamenttivaaleissa. Äänestäneiltä kysyttiin, milloin he päättivät, minkä puolueen ehdokkaalle antavat äänensä. Lisäksi tiedusteltiin eri asiakysymysten merkitystä äänestyspäätöstä tehtäessä sekä erilaisten puolueisiin tai ehdokkaisiin liittyvien asioiden vaikutusta äänestyspäätökseen. Seuraavaksi lueteltiin joukko asioita liittyen EU-parlamenttivaaleihin ja kysyttiin niiden paikkansapitävyyttä vastaajan osalta. Tämän jälkeen tiedusteltiin, miten vastaaja oli menetellyt ehdokkaan valinnan suhteen ja mistä kaikista lähteistä hän oli saanut tietoa äänestyspäätöksensä tueksi. Lopuksi äänestäneiltä kysyttiin vielä, mitä puoluetta ja ketä henkilöä he olivat äänestäneet. Äänestämättä jättäneiltä kysyttiin, missä määrin eri asiat vaikuttivat siihen, että he eivät käyneet äänestämässä. Seuraavaksi tiedusteltiin kaikilta vastaajilta, olivatko he nähneet puolueiden tai ehdokkaiden mainoksia televisiossa. Mainoksia nähneitä pyydettiin arvioimaan mainoskampanjan kokonaisvaikutusta kannattamansa puolueen tai ehdokkaan osalta. Lopuksi kaikilta kysyttiin vielä, minkä puolueen tai ryhmittymän ehdokasta he äänestäisivät tutkimuksen tekohetkellä, minkä puolueen tai ryhmittymän edustajaa he äänestivät vuoden 2003 eduskuntavaaleissa sekä aivan viimeiseksi vielä sitä, minkä puolueista tai ryhmittymistä he valitsisivat, jos olisi pakko valita jokin. Taustamuuttujina aineistossa ovat mm. vastaajan sukupuoli, äidinkieli, syntymävuosi, siviilisääty, talouden koko ja alle 21-vuotiaiden lasten lukumäärä, peruskoulutus, ammatti- tai jatkokoulutus, ammattiryhmä, toimiala, ammattiliittoon kuuluminen, äänestäminen eduskuntavaaleissa 2003 ja kuntavaaleissa 2000, sijoittuminen oikeisto-vasemmisto -mittarilla, yhteiskuntaluokka sekä talouden yhteenlasketut bruttovuositulot. Lisäksi aineistossa on joitakin vastaajan talouteen ja taloudelliseen tilanteeseen liittyviä muuttujia sekä tieto vastaajan asuinmaakunnasta.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.