FSD2007 Tampereen ympäristökiistat 1996-2000

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Laine, Markus (Tampereen yliopisto. Journalismin tutkimusyksikkö)
  • Peltonen, Lasse (Teknillinen korkeakoulu. Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskus)

Keywords

Epilän voimalakiista, Mältinrantaliike, Pyynikin moottoritiehanke, Tampella-kiista, Vihreät, Virastotaloliike, aluepolitiikka, aseveliyhteistyö, kaupunginhallitukset, kaupunginvaltuustot, kaupunkipolitiikka, kaupunkisuunnittelu, kunnallishallinto, kunnallispolitiikka, luonnonsuojelijat, luonnonsuojelu, luonnonsuojelujärjestöt, maisemansuojelu, miljöörakentaminen, poliittinen päätöksenteko, puoluejäsenyys, puoluepolitiikka, rakennussuojelu, vesiensuojelu, ympäristö, ympäristöaktivismi, ympäristöjärjestöt, ympäristökysymykset, ympäristönsuojelu, ympäristöpolitiikka, ympäristösuunnitelmat, ympäristösuunnittelu, ympäristötietoisuus

Abstract

Haastatteluaineisto on kerätty vuosina 1996-2000 kaupunkiympäristön politisoitumista ja ympäristöongelmien yhteiskunnallisesta muotoutumisesta kartoittavan tutkimuksen yhteydessä ja se on osa laajempaa laadullista tutkimusaineistoa. Aineiston avulla on pyritty vastaamaan kysymykseen "miten ympäristöstä tuli politiikkaa?" lähtien 1960-luvulta edeten neljä politisoitumisen vuosikymmentä eteenpäin.

Haastatteluja on tutkimusta varten tehty yhteensä 35 kappaletta. Tutkimuksen ensimmäisellä haastattelukierroksella haastateltiin kymmentä ympäristöasioiden parissa pitkään toiminutta tamperelaista. Ensimmäisten haastattelujen tehtävä oli palvella tarkemman analyysin kohteeksi valittavien merkittävien ympäristöongelmien valintaa ja aihealueen kartoitusta.

Toisen vaiheen haastattelut on ovat ensimmäisten haastattelujen pohjalta valikoituneiden avainhenkilöiden haastatteluja. Haastattelut ovat kohdistuneet valittujen viiden Tampereella merkittäväksi muodostuneen ympäristöongelman (Pyynikin moottoritiehanke, Näsijärven saastuminen, Kauppahallin virastotalokiista, Epilän voimalahankkeeseen liittynyt kiista sekä Tampellan kaavoitussopimuksen ympärillä käyty kiista) ja niihin liittyvien tapahtumien kehityskulkujen selvittämiseen. Lisäksi paikallinen hallintatapa, poliittinen kulttuuri ja ympäristöliikehdinnän kuvaukset olivat keskeisen huomion kohteina haastatteluissa. Haastatteluissa on pyritty paitsi selvittämään eri toimijoiden roolia tutkituissa viidessä kiistassa, myös näiden toimijoiden kiinnityskohtia paikalliseen politiikkaan ja kansalaistoimintaan. Toisen vaiheen haastateltavat ovat ympäristökiistoissa esiintyneiden ympäristöjärjestöjen tai -liikkeiden jäseniä ja lisäksi mukana on myös joitakin tamperelaisen kunnallispolitiikan pitkäaikaisia vaikuttajia.

Tällä hetkellä sähköiseen muotoon tutkimusta varten on arkistoitu 8 toisen vaiheen haastattelua ja yhdet haastattelumuistiinpanot sekä yhdet ensimmäisen vaiheen haastattelumuistiinpanot. Haastattelut ovat luonteeltaan puolistrukturoituja teemahaastatteluja, jotka painottuvat sisällöltään hieman eri tavoin kunkin haastateltavan kohdalla. Pituudeltaan haastattelut vaihtelevat 5:ä sivusta 40:n, yhteismitaltaan aineisto on 183 sivua.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.