FSD2016 Maaseudun naisten elämänmuodot 1998-2000

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Högbacka, Riitta (Helsingin yliopisto. Sosiologian laitos)

Keywords

ajankäyttö, ammatillinen kehitys, asuinympäristö, asuminen, elämänhallinta, elämänlaatu, elämäntilanne, haja-asutusalueet, harrastukset, järjestötoiminta, koti, kotitaloudet, kotityö, kylätoimikunnat, kylätoiminta, lama, maaseutu, martat, naapuruus, naisen asema, naiset, palkkatyö, perhe-elämä, sukupuoliroolit, taloudenhoito, toimeentulo, työssäkäynti, työttömyys, vapaa-aika

Abstract

Aineisto koostuu haastatteluista, jotka on kerätty vuosina 1998, 1999 ja 2000 ja niissä on haastateltu maaseudulla (haja-asutusalueilla ja pienissä taajamissa) asuvia naisia eri puolilla Suomea.

Haastatteluihin on pyritty saamaan mukaan mahdollisimman erilaisia naisia (eri alueilla asuvia, eri ammattia edustavia, eri ikäisiä). Eri elämänmuodot ovatkin hyvin edustettuina aineistossa, mukana on niin maalle muuttaneita ja uranaisia kuin emäntiäkin. Haastateltavat ovat iältään 25:n ja 61 vuoden välillä.

Haastattelujen tekoa on ohjannut kysymys erilaisten naisten tilanteesta ja elämänmuodoista nykymaaseudulla. Haastattelija on ollut kiinnostunut nimenomaan haastateltavien omista kokemuksista ja ajatuksista koskien naisten työtä, muuta toimintaa ja viihtymistä maaseudulla. Haastatteluissa on kysytty työhistoriasta, mahdollisista työttömyyskokemuksista ja ansiotyöstä tällä hetkellä. Kysymyksiä on haastateltavan kotitöistä ja kotitöiden jaosta, tyypillisestä päivästä, vapaaehtoistyöstä sekä vapaa-ajan toiminnasta. Kysymyksiä on myös maaseudulla elämisestä, erilaisista muutoksista ja tulevaisuuden suunnitelmista. Lisäksi on kysytty mm. haastateltavan näkemystä siitä, "millainen on hyvä, kunnollinen maaseudun nainen", mitä ovat haastateltavan "henkireiät" ja "mitä on menestyminen työssä ja elämässä".

Tutkimusta varten on arkistoitu 25 sähköisessä muodossa olevaa haastattelua. Haastattelut ovat luonteeltaan vapaamuotoisia teemahaastatteluja, joissa laajoihin kysymyksiin on voinut vastata kertomusten tai esimerkkien avulla. Pituudeltaan haastattelut vaihtelevat 16:a sivusta 38:n, yhteismitaltaan aineisto on noin 550 sivua.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.