FSD2022 Varsinaissuomalaisten ympäristöasenteet ja -käyttäytyminen 1999

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Kouvo, Antti (Turun yliopisto. Sosiologian laitos)

Keywords

Varsinais-Suomi, asenteet, elämäntapa, kestävä kehitys, kierrätys, kulutus, käyttäytyminen, liikenne, ympäristöongelmat, ympäristötietoisuus, ympäristöystävälliset tuotteet

Abstract

Tutkimus on osa Varsinais-Suomen alueellista Agenda 21 -hanketta. Kyselyssä selvitettiin varsinaissuomalaisten ympäristökäyttäytymistä sekä ympäristöystävällisen toiminnan muotoja, ehtoja ja esteitä.

Vastaajien ympäristövaikutteista toimintaa ja tottumuksia selvitettiin kysymyksillä liikenteestä, kulutuksesta, ravinnosta, energiasta, jätehuollosta ja luontoharrastuksista. Vastaajat erittelivät muun muassa työ-, opiskelu- ja kauppamatkojensa pituuksia ja kulkutapoja. He tunnistivat ympäristömerkkejä. Vastaajat kuvasivat kotitalouksiensa jätepaperin, lasin, biojätteen yms. lajittelukäytäntöjä. Edelleen kysyttiin vastaajien ostotottumusten ympäristöystävällisyydestä.

Kyselyssä kartoitettiin myös vastaajien yleistä huolestuneisuutta Suomea uhkaavista yhteiskunnallisista ongelmista (mm. joukkotyöttömyys, eriarvoisuus, EU). Lisäksi selvitettiin, kuinka huolestuneita vastaajat ovat erityisesti maailmanlaajuisista (esimerkiksi otsonikato, geenimanipulaatio, väestönkasvu) ja paikallisista (muun muassa Itämeren rehevöityminen, tiheä rakentaminen, juomaveden laadun huononeminen) ympäristöongelmista. Asenneväittämin selvitettiin varsinaissuomalaisten käsityksiä mm. kierrätyksen vaivalloisuudesta, tuotteiden ympäristövaikutusten vastuukysymyksistä, ympäristöön liittyvästä lainsäädännöstä, yksityisautoilusta, teollisuuden päästöistä, talouskasvun ja ympäristön suhteesta sekä tavallisten ihmisten kulutusvalintojen merkityksestä.

Vastaajien yhteiskunnalliseen aktiivisuuteen liittyen kysyttiin, mitä puoluetta vastaaja äänestäisi, jos eduskuntavaalit pidettäisiin huomenna. Lisäksi kartoitettiin, onko vastaaja viime vuosina tukenut jollakin tavalla erilaisia ympäristöyhdistyksiä tai -ryhmiä. Taustamuuttujina ovat vastaajan sukupuoli, syntymävuosi, asuinkunta tai kunnan asukasluku, asuinalue- ja asuntotyyppi, koulutus, ammattiasema sekä kotitalouden koko, alle 15-vuotiaiden lasten lukumäärä ja tulot.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.