FSD2025 Lapsesta aikuiseksi: 27-vuotiaiden elämäntilannekysely 1986

The dataset is (D) available only by permission from the data depositor/creator.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

Keywords

alkoholinkäyttö, arvot, elämänmuutokset, elämänrakenne, identiteetti, kehitystehtävät, koulutus, nuoret aikuiset, perheet, toimeentulo, tulevaisuus, tupakointi, työ, vapaa-aika

Abstract

Kysely on osa Lapsesta aikuiseksi -tutkimusta, joka on jatkunut samojen henkilöiden seurantana yli 30 vuotta. Tämän tutkimusvaiheen tarkoituksena on kuvata 27-vuotiaiden nuorten aikuisten elämän eri osa-alueita, kuten perhettä, koulutusta, työtä, vapaa-aikaa, elämässä tapahtuneita muutoksia sekä arvoja. Elämäntilannekyselyn lisäksi tutkimusvaiheessa kerättiin tietoa teemahaastattelulla sekä kahdella persoonallisuuskyselyllä.

Aluksi kyselyssä selvitettiin perhesuhteita. Vastaajalta kysyttiin hänen siviilisäätyään, edellisten kumppanien määrää, talouden kokoa sekä lasten lukumäärää. Lisäksi vastaajaa pyydettiin arvioimaan hänen tyytyväisyyttään lähi-ihmissuhteidensa nykyiseen tilaan. Asumiseen liittyen tiedusteltiin vastaajan asunnon omistussuhdetta, asunnon pinta-alaa ja tyytyväisyyttä sen hetkiseen asumistilanteeseensa. Myös koulutusta ja ammatinvalintaa, puolison ja vanhempien ammatteja sekä vastaajan työaikaa kartoitettiin.

Vapaa-aika oli kiinnostuksen kohteena seuraavaksi. Vastaajalta tiedusteltiin kuinka usein hän käy esim. diskoissa tai teatterissa. Myös kirjojen lukemisesta, musiikin kuuntelusta, television katselusta ja liikunnan harrastamisesta esitettiin kysymyksiä. Alkoholinkäyttöön liittyen vastaaja kertoi, kuinka usein ja mistä syistä hän juo alkoholia sekä minkä ikäisenä on käytön aloittanut. Edelleen tiedusteltiin tupakoinnista, tupakoinnin lopettamisyrityksistä sekä altistumisesta passiiviselle tupakoinnille.

Erilaisilla väittämillä selvitettiin vastaajan varmuutta seuraavien asioiden suhteen; elämänura ja ammatti, uskomukset, poliittinen kannattaminen, elämäntapa, ystävyyssuhteet, seurustelu, vastuun jakaminen perheessä ja harrastukset. Häntä pyydettiin arvioimaan, miten tärkeitä ja merkitseviä oman elämän kannalta ovat esim. politiikka, tekniikka, uskonto ja urheilu. Lisäksi vastaajan kehitystavoitteita ja niiden saavuttamista kartoitettiin erilaisilla väitteillä. Vastaaja muun muassa pohti, onko hän saavuttanut tavoitteitaan, onko hän tyytyväinen itseensä, uskooko mahdollisuuksiinsa vaikuttaa omaan kehitykseensä ja suhtautuuko asioihin luottavaisesti.

Lopuksi selvitettiin elämässä tapahtuneita muutoksia. Vastaajalta kysyttiin, mitä asioita hänen kohdalleen on tapahtunut (esim. opiskelun aloittaminen, naimisiinmeno, äidin tai isän kuolema) ja miten myönteisiä tai kielteisiä tapahtumat ovat olleet. Edelleen vastaajaa pyydettiin laittamaan luetellut asiat (koti ja perhe, työ ja opiskelu, vapaa-ajan harrastukset, ystävät) järjestykseen sen perusteella, miten paljon tyydytystä ne tuottavat hänen senhetkisessä elämäntilanteessaan. Vielä vastaajaa kehotettiin miettimään muun muassa sitä, kuinka selkeitä ovat hänen tulevaisuutta koskevat suunnitelmansa ja minkälaista hänen suhtautumisensa tulevaisuuteen yleisesti ottaen on. Vastaajaa pyydettiin myös pohtimaan, miten paljon hän katsoo tulevaisuutensa riippuvan erilaisista tekijöistä, kuten itsestä, menneisyydestä, ulkoisista asioista, onnesta, kohtalosta tai jumalasta. Lopuksi kysyttiin, kuinka paljon vastaaja pelkää tulevaisuutta ajatellen esim. taloudellisia vaikeuksia, ihmissuhdeongelmia tai luonnon saastumista, ja toisaalta kuinka tärkeänä hän pitää tulevaisuuden kannalta erilaisia asioita, kuten taloudellista menestystä, ihmissuhteita, terveyttä, tai kulttuurielämää. Taustamuuttujana on vastaajan sukupuoli.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.