FSD2029 Seurakuntien työntekijäkysely 2002

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Kirkon tutkimuskeskus

Keywords

Raamattu, arvot, asenteet, evankelis-luterilainen kirkko, seurakunnat, työntekijät, usko, uskonnollisuus

Abstract

Evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntien työntekijäkyselyssä kartoitettiin työntekijöiden uskonnollisuutta, suhtautumista kirkon oppeihin sekä arvoja ja asenteita. Vastaajilta tiedusteltiin eri elämänalueiden, kuten työn ja uskonnon, tärkeyttä. Uskonnollisuuteen liittyvästä toiminnasta vapaa-ajalla kysyttiin, kuinka usein vastaajat osallistuvat hengellisiin tilaisuuksiin sekä kuinka usein he rukoilevat tai seuraavat hengellissisältöistä mediaa.

Seuraavaksi kartoitettiin vastaajien uskoon liittyviä asioita. Jumalaan uskomisesta kysyttiin, millainen on vastaajien usko sekä kuinka tärkeä Jumala on vastaajille. Vastaajilta tiedusteltiin, missä määrin he uskovat kristinuskon sanomaan liittyviin asioihin kuten Jeesuksen syntymiseen neitseestä tai taivaan olemassaoloon sekä mitä tapahtuu kuoleman jälkeen. Edelleen kysyttiin vastaajien käsitystä Raamatusta, Raamatun erehtymättömyydestä sekä siitä pystyykö Raamattu tai kirkko antamaan päteviä vastauksia erilaisiin ihmiselämän ongelmiin. Lisäksi tiedusteltiin millainen on vastaajien hengellinen viitekehys, miten heidän uskonsa on kehittynyt, kokevatko he ristiriitaa kirkon opetusten ja oman uskon välillä sekä kuinka usein he saavat voimaa ja apua uskosta tai uskonnosta.

Vastaajilta tiedusteltiin kirkollisten luottamuselinten toiminnan mielekkyyttä sekä pitäisikö luottamuselinten valtaa eri asioissa lisätä tai vähentää. Lisäksi kysyttiin, onko eri tahoilla, kuten papistolla ja valtuustoryhmillä, liikaa vai liian vähän valtaa. Myös vastaajien elämänasenteita ja -arvostuksia kartoitettiin lukuisin väitelausein. Lopuksi siirryttiin työhön liittyviin kysymyksiin. Vastaajilta kysyttiin työtyytyväisyyttä, työmäärää ja poissiirtymishalukkuutta seurakunnan palveluksesta. Lisäksi tiedusteltiin, kuinka vakavia erilaiset yhteiskunnalliset ongelmat työttömyydestä kirjastopalveluiden heikkouteen ovat vastaajien työskentelyalueella sekä kuinka vastaajat olettavat erilaisten ihmisryhmien aseman kehittyvän työskentelyalueellaan tulevaisuudessa.

Taustamuuttujina olivat vastaajan sukupuoli, syntymävuosi luokiteltuna, työskentelyseurakunnan koko ja hiippakunta, työtehtävä, eduskuntavaaleissa äänestämä puolue sekä työskentelyn kesto seurakunnassa.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.