FSD2148 KuntaSuomi 2004: kulttuuritoimi 1996

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Mäkelä, Pertti (Vaasan yliopisto. Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta)

Keywords

henkilöstö, johtaminen, julkiset palvelut, järjestöt, kilpailuttaminen, kulttuuripalvelut, kulttuuritoimi, kunnat, laatu, ostopalvelut, tuottavuus

Abstract

Tutkimuksessa kartoitettiin kuntien kulttuuripalveluita sekä kulttuuritoimen ohjausta, johtamista ja kehittämistä vastuuhenkilöiden näkökulmasta. Aineisto on osa KuntaSuomi 2004 -ohjelman Liikunta- ja vapaa-aikasektorin tutkimusmoduulia. Kulttuuritoimea on tutkittu myös vuosina 1999 ja 2002.

Vastaajat kertoivat aluksi perustietoja kulttuuritoimen tehtävistä, tuloista, menoista, tiloista ja henkilöstön määrästä. Palveluja kartoitettiin useilla kysymyksillä. Selvitettiin kulttuuripalveluiden ja harrastusmahdollisuuksien tarjontaa: museoita, teattereita, orkestereita, tanssiryhmiä, kuvataidekerhoja, runopiirejä, käsityöpajoja ja niin edelleen. Kysyttiin myös palvelujen tarjoajista, tukimuodoista, käyttäjistä ja maksuista. Lisäksi tiedusteltiin ostopalveluiden käytöstä ja niiden toimittajien kilpailuttamisesta.

Kulttuuritoimen ohjausta ja johtamista selvitettiin monitahoisesti. Vastaajat kuvasivat omaa päätösvaltaansa. Lisäksi he arvioivat kulttuuritoimesta vastaavan luottamushenkilöelimen oman kunnan kulttuurin tuntemusta, aktiivisuutta, puoluepoliittista sidonnaisuutta ja kunnallispoliittista painoarvoa. Myös henkilökunnan, kunnanvaltuuston, lääninhallituksen, kulttuurialan etujärjestöjen, eri yhdistysten ja yritysten vaikutusta kunnan kulttuuripalveluihin pohdittiin. Vastaajat kertoivat, onko kulttuuritoimessa otettu käyttöön toiminnan tuottavuutta ja taloudellisuutta sekä palvelujen laatua ja vaikuttavuutta punnitsevia mittareita. Lisäksi he arvioivat tulosmittauksen etuja ja esteitä kulttuuritoimessa.

Lopuksi tarkasteltiin kehittämispolitiikkaa. Vastaajat luettelivat kulttuuritoimessa vuoden 1992 jälkeen toteutettuja palveluiden järjestämisen ja rahoituksen muutoksia sekä organisaatiouudistuksia. He arvioivat mm. kulttuuripalveluiden sijainnin, saatavuuden ja monipuolisuuden nykytilaa. Vastaajat kertoivat myös omat näkemyksensä siitä, miten tärkeää olisi kehittää kulttuuritoimen hallintoa ja taloutta, palveluita sekä resursseja. Taustamuuttujia ovat kunta, vastaajan sukupuoli, äidinkieli, syntymävuosi, virkanimike, vastuualueet, työkokemus, koulutus ja luottamustehtävät.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.