FSD2156 KuntaSuomi 2004: liikuntatoimi 2002

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Ikola-Norrbacka, Rinna (Vaasan yliopisto. Julkisjohtamisen laitos)
  • Mattila, Juha (Vaasan yliopisto. Julkisjohtamisen laitos)

Keywords

julkiset palvelut, kehittäminen, kunnallishallinto, kunnat, liikunta-alueet, liikuntapalvelut, liikuntasuunnittelu, liikuntatoimi, ostopalvelut, palveluntuottajat

Abstract

Liikuntatoimen kysely 2002 kartoittaa kuntien liikuntapalvelujen tuottamista, liikuntatoimen ohjausta ja johtamista sekä kehittämispolitiikkaa. Vastaajat ovat kuntien liikuntatoimen viranhaltijoita. Aineisto on osa KuntaSuomi 2004 -ohjelman Liikunta- ja vapaa-aikasektorin tutkimusmoduulia. Liikuntatoimea on tutkittu myös vuosina 1996 ja 1999.

Tutkimuksessa tarkastellaan, mitä erilaisia liikuntapalveluja kunnassa on tarjolla, mikä taho ne järjestää ja tukeeko kunta palvelujen järjestämistä. Lisäksi mielenkiinnon kohteena ovat liikuntasektorilla tapahtuneet muutokset esimerkiksi virkojen, avustusten ja liikuntapaikkojen määrässä. Vastaajat arvioivat myös liikuntatoimeen liittyvien asioiden nykytilaa esimerkiksi palvelujen riittävyyttä ja eri liikuntapaikkojen kuntoa.

Vastaajilta pyydettiin arviota kunnan liikuntatoimen asioiden käsittelystä vastaavan luottamushenkilöelimen merkityksestä ja toiminnasta asioiden hoidossa. He puntaroivat myös oman työaikansa jakautumista erityyppisten tehtävien kesken ja tiettyjen tehtäväkokonaisuuksien tärkeyttä omassa työssään. Liikuntatoimen kehittämispolitiikkaa käsittelevät kysymykset toivat esiin vastaajien käsityksiä, millaisiin asioihin kunnan liikuntatoimen kehittäminen tulisi suunnata ja onko kunnassa jo meneillään kehittämishankkeita. Heille esitettiin myös joukko liikuntatointa koskevia väittämiä esimerkiksi liikuntatyön merkityksestä kuntalaisille ja liikuntatoimen saamista resursseista.

Vastaajien taustatietoja ovat sukupuoli, syntymävuosi, virkanimike, vastuualueeseen mahdollisesti kuuluvat muut toimialat, työkokemus ja koulutus.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.