FSD2175 KuntaSuomi 2004: vanhus- ja vammaishuolto 2002: viranhaltijat

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Ikola, Rinna-Marika (Vaasan yliopisto)

Keywords

johtaminen, kehittäminen, kilpailuttaminen, kotipalvelut, kunnat, ohjaus (neuvonta ja opastus), palvelutalot, palvelutuotanto, vammaiset, vanhukset, viranhaltijat

Abstract

Tämä tutkimus on osa KuntaSuomi 2004 tutkimusohjelman Sosiaali- ja terveyspalvelujen tutkimusta. Tutkimuskohteina ovat kuntien vanhus-, vammaishuollon ja kotipalveluiden ohjaus ja johtaminen, palvelutuotanto sekä kehittämispolitiikka. Tämä kysely tehtiin tutkimuskuntien vanhus- ja vammaishuollosta sekä kotipalveluista vastaaville viranhaltijoille. Vanhus- ja vammaishuoltoa on tutkittu myös vuosina 1997 ja 2000.

Ensimmäisenä kyselyssä kartoitettiin kunnan vanhus- ja vammaispalvelujen tuotantoa. Kysyttiin, paljonko asiakkaita vanhus- ja vammaishuollossa sekä kotipalveluissa oli vuoden 2001 lopussa, onko hoitoon pääsemisessä jonoa ja mitkä tahot toimivat eri palvelujen tuottajana vanhus- ja vammaishuollossa ja kotipalveluissa. Tiedusteltiin myös, kuinka tyytyväinen vastaaja on palvelujen toimivuuteen, kilpailutetaanko ostopalveluiden tuottajia, käytetäänkö ostopalveluja riittävästi, myykö kunta vanhus- tai vammaishuollon palveluja ulkopuolisille tahoille ja onko kunnan vanhus-, vammaishuollossa ja kotipalveluissa tai niiden laajuudessa tapahtunut muutoksia vuoden 2000 jälkeen. Vastaajaa pyydettiin myös arvioimaan palveluiden toimintaan vaikuttavien tekijöiden nykytilaa sekä kertomaan, onko vanhus- ja vammaishuollon ja kotipalveluiden tilojen suunnittelussa ja ylläpidossa sekä henkilöstön koulutuksessa otettu huomioon erityistä huomiota vaativat asiakkaat.

Vanhus- ja vammaistyön ohjaukseen ja johtamiseen liittyen kysyttiin, mikä luottamushenkilöelin pääasiassa käsittelee vanhus-, vammaishuoltoa ja kotipalveluja koskevia asioita kunnassa, mikä merkitys luottamushenkilöelimellä on palveluja koskevien asioiden hoitamisessa ja millainen on vastaajan kokonaiskuva luottamushenkilöelimestä. Lisäksi vastaajaa pyydettiin arvioimaan eri tahojen vaikutusta kunnan vanhus-, vammaishuollon ja kotipalveluiden toimintaan, eri tehtäväkokonaisuuksien tärkeyttä työssään sekä kertomaan, minkä tahon päätösvaltaan kuuluvat eri vanhus-, vammaishuoltoa ja kotipalveluita koskevat asiat. Kysyttiin myös, saako vastaaja mielestään päättää riittävästi palveluiden kannalta keskeisistä asioista.

Kehittämispolitiikkaa koskevat kysymykset aloitettiin kysymällä, millaisiin asioihin kunnan vanhus-, vammaishuollon ja kotipalveluiden kehittämisen tulisi kohdistua lähivuosina, onko kunnan vanhus-, vammaishuollossa ja kotipalveluissa toteutettu asiakkaille suunnattuja kyselyjä palveluiden arvioimiseksi ja kehittämiseksi ja mikäli on, niin toteutetaanko niitä säännöllisesti. Tiedusteltiin myös, onko palvelulaitoksessa meneillään vanhus- tai vammaishuoltoon ja kotipalveluihin liittyviä kokeiluja tai uudistuksia ja pyydettiin vastaajaa arvioimaan erilaisia vanhus- ja vammaispalveluja koskevia väittämiä. Lopuksi vastaajaa pyydettiin nimeämään kaksi keskeisintä haastetta ja ongelmaa vanhus-, vammaishuollon ja kotipalveluiden kehittämisessä.

Taustamuuttujina olivat vastaajan sukupuoli, ikä, virkanimike, työkokemus ja peruskoulutus.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.