FSD2187 Energia-asennetutkimus 2001

Select variable


[fsd_no] Aineistonumero (lisätty FSD:ssä)

[fsd_vr] Aineistoversio (lisätty FSD:ssä)

[fsd_id] Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä)

[q1_1] Kansalaisten mielipiteitä ei ole riittävästi kuultu energiapoliittisissa ratkaisuissa

[q1_2] Viime vuosien voimakkaat myrskyt ja muut poikkeukselliset sääolot ovat osoitus ilmastonmuutoksesta, ts. siitä että saasteet ovat järkyttäneet luonnon tasapainoa

[q1_3] Sähkön tulisi olla maassamme tavallinen kauppatavara, jonka tuottamisen, hinnoittelun ja myynnin pitäisi olla vapaasti markkinoiden määrättävissä

[q1_4] Suuria vahinkoja aiheuttavan ydinvoimalaonnettomuuden tapahtuminen on niin epätodennäköistä, ettei sellaisesta ole syytä huolestua

[q1_5] Vaikka auringon säteily tarjoaakin saasteettoman ja ehtymättömän energianlähteen, sen merkittävä hyödyntäminen ei ole mahdollista vielä vuosikymmeniin

[q1_6] Vaikka vapaa kilpailu liike-elämässä onkin sinänsä hyvä asia, se sopii huonosti energia- alalle, jonka tulisi pysyä selkeästi yhteiskunnan ohjauksessa ja valvonnassa

[q1_7] Ydinvoimalla tuotetaan halpaa sähköä

[q1_8] Suomi ei tarvitse enää yhtään uutta suurvoimalaa

[q1_9] Kasvihuoneilmiön pysäyttämiseksi kivihiilen ja muiden fossiilisten polttoaineiden käyttöä on rajoitettava tuntuvasti

[q1_10] Energiantuotannosta aiheutuvien ympäristöhaittojen ja riskien vähentämiseksi olen valmis tinkimään omasta elintasostani

[q1_11] Sähköntuotannon keskittäminen suuriin voimalaitoksiin on järkevää ympäristösyistä, koska päästöt voidaan tehokkaammin puhdistaa muutamissa suurissa kuin lukuisissa pienissä laitoksissa

[q1_12] Vaikka tuulivoima on saasteetonta, sen käytön lisääminen johtaisi huomattaviin ympäristöhaittoihin tuulivoimaloiden rumentaessa maiseman laajoilta alueilta

[q1_13] Mitä hajautetumpi energiahuoltomme on ja mitä enemmän se perustuu uusiutuviin paikallisiin energialähteisiin, sitä varmemmin se toimii myös kriisioloissa

[q1_14] Ydinjätteet voidaan turvallisesti loppusijoittaa Suomen kallioperään

[q1_15] Energian säästämisellä ei energiaongelmia voida ratkaista

[q1_16] Halpa sähkö on huono asia, sillä se vie pohjan energian säästämiseltä ja lisää siten ympäristön kuormitusta

[q1_17] Sähköä tulisi tuottaa mahdollisimman paljon vesivoimalla, koska se on kotimainen ja uusiutuva energialähde

[q1_18] Suomessa on saatu hyviä kokemuksia ydinvoimasta

[q1_19] Tulevaisuudessa sähkön tarve on paljon suurempi kuin nykyään

[q1_20] Syöpään sairastumisen vaara on suuri ydinvoimaloiden ympäristössä

[q1_21] Jäljellä olevia vapaita koskia ei tulisi enää rakentaa siitä aiheutuvien maisemamuutosten, kalatalous- ja ympäristöhaittojen vuoksi

[q1_22] Mikäli ydinvoimalassa tapahtuisi onnettomuus, siitä aiheutuisi väistämättä korvaamattomia vahinkoja laajoille alueille ja suurille ihmisryhmille

[q1_23] Energia-asioista on nykyisin jokaisen saatavilla riittävästi luotettavaa tietoa

[q1_24] Vaihtoehtoiset energianlähteet kuten tuuli- ja aurinkovoima voitaisiin ottaa maassamme laajaan käyttöön jo melko pian, jos vain niitä koskevaan tutkimus- ja kehitystoimintaan haluttaisiin panostaa varoja

[q1_25] Suomalaiset energiayhtiöt toimivat nykyisin ympäristöasioissa vastuullisesti

[q1_26] Ydinjätteet muodostavat jatkuvan uhan tulevien sukupolvien elämälle

[q1_27] Energian riittävyyden ja turvallisuuden takaamiseksi valtion tulisi säilyttää itsellään riittävän suuri omistus ja äänivalta energiayhtiöissä

[q1_28] Jotta teollisuutemme voisi säilyttää kansainvälisen kilpailukykynsä, sen on ehdottomasti saatava halpaa sähköä

[q1_29] Ydinvoiman lisäämisestä saatava edullinen sähkö työllistäisi enemmän suomalaisia ja mielekkäämpiin tehtäviin kuin esim. puun käytön lisääminen sähköntuotannossa

[q1_30] Luonnonsuojelun nimissä rajoitetaan taloudellista ja teollista toimintaa liian paljon

[q1_31] Ydinvoiman käyttöön sisältyy aivan liian paljon tuntemattomia vaaratekijöitä

[q1_32] Ydinvoiman käyttö on perusteltua, koska se vähentää koko maailman riippuvuutta öljystä ja muista polttoaineista

[q1_33] Suodattimilla varustettu kivihiilivoimala on järkevä energiavaihtoehto myös tulevaisuudessa

[q1_34] Uusien voimaloiden rakentamisen sijasta pitäisi energian säästöä tehostaa

[q1_35] Puhdas ympäristö on niin olennainen osa hyvinvointia, että sen vuoksi materiaalista kulutusta pitäisi vähentää

[q1_36] Ydinjätteet olisi parempi pitää nykyisissä välivarastoissaan ja odottaa uusia ratkaisuja kuin sijoittaa ne lopullisesti maamme kallioperään

[q1_37] Ydinvoiman lisärakentaminen on hyväksyttävää, mikäli samalla lisätään panostuksia uusiutuvien energiavaihtoehtojen kehittämiseen

[q1_38] Vuotoksen altaan rakentaminen on kannatettavaa

[q1_39] Viidennen ydinvoimalan rakentaminen Suomeen on kannatettavaa

[q1_40] Ydinvoima on ympäristöystävällinen tapa tuottaa sähköä

[q1_41] On todennäköistä, että päätöksentekijöiden kanta ydinvoimaan muuttuu ja Suomeen rakennetaan vielä lisää ydinvoimaloita

[q1_42] Uusiutuvien energialähteiden laajamittainen käyttöönotto ei ole vielä pitkään aikaan mahdollista ilman suuria valtion tukiaisia

[q1_43] Energiayhtiöiden tulisi itse saada päättää millä energianlähteillä ne sähköä tuottavat

[q1_44] Puun, turpeen ja muiden kotimaisten polttoaineiden käytön lisäämisellä olisi merkittävä työllisyyttä parantava vaikutus

[q1_45] Maakaasun käytön lisääminen olisi riskialtista, koska kaasun saatavuuteen ja hintakehitykseen liittyy huomattavia epävarmuustekijöitä

[q1_46] Uuden, nykyaikaiseen teknologiaan perustuvan ydinvoimalaitoksen rakentaminen lisäisi merkittävästi ydinvoiman käytöstä aiheutuvia riskejä maassamme

[q1_47] Uusia vesivoimalaitoksia voitaisiin rakentaa, mikäli valjastettaviin koskiin rakennettaisiin ns. kalaportaat kalojen nousun mahdollistamiseksi

[q1_48] Kunnat toimivat lyhytnäköisesti myydessään osuuksiaan paikallisista sähkölaitoksista niistä kilpaileville koti- ja ulkomaisille suuryhtiöille

[q1_49] Uuden ydinvoimalan rakentamisesta syntyisi Suomelle suuri imagohaitta, joka vaikeuttaisi teollisuustuotteidemme vientiä Keski-Euroopan maihin

[q1_50] Kilpailu sähkömarkkinoilla on alentanut käyttämäni sähkön hintaa

[q1_51] Olisin valmis ostamaan tuulivoimalla puhtaasti tuotettua sähköä, vaikka se maksaisi viidenneksen (20 prosenttia) enemmän kuin nyt käyttämäni sähkö

[q1_52] Suomen tulisi olla sähköntuotannossaan omavarainen, vailla riippuvuutta kansainvälisen sähkökaupan suhdanteista

[q1_53] Mikäli Suomi panostaisi ydinvoiman sijasta uusiutuviin energioihin, niistä (esim. tuulivoimateknologiasta) voisi tulla maallemme kännyköiden kaltainen myyntivaltti

[q1_54] Suomen on mahdollista päästä ilmastotavoitteisiinsa myös ilman ydinvoimaa, mutta se tulisi kansalaisille paljon kalliimmaksi

[q2_1] Arvio sähköntuotannon vaihtoehtojen kehittämisestä: Kivihiili

[q2_2] Arvio sähköntuotannon vaihtoehtojen kehittämisestä: Turve

[q2_3] Arvio sähköntuotannon vaihtoehtojen kehittämisestä: Maakaasu

[q2_4] Arvio sähköntuotannon vaihtoehtojen kehittämisestä: Ydinvoima

[q2_5] Arvio sähköntuotannon vaihtoehtojen kehittämisestä: Vesivoima

[q2_6] Arvio sähköntuotannon vaihtoehtojen kehittämisestä: Puu ja muu bioenergia

[q2_7] Arvio sähköntuotannon vaihtoehtojen kehittämisestä: Tuulivoima

[q2_8] Arvio sähköntuotannon vaihtoehtojen kehittämisestä: Öljy

[q3_1] Arvio tietolähteiden luotettavuudesta sähköntuotantovaihtoehtojen ympäristövaikutuksista tiedotettaessa: Ympäristöministeriö

[q3_2] Arvio tietolähteiden luotettavuudesta sähköntuotantovaihtoehtojen ympäristövaikutuksista tiedotettaessa: Kauppa- ja teollisuusministeriö/KTMn energia-osasto

[q3_3] Arvio tietolähteiden luotettavuudesta sähköntuotantovaihtoehtojen ympäristövaikutuksista tiedotettaessa: Maan hallitus/johtavat poliitikot

[q3_4] Arvio tietolähteiden luotettavuudesta sähköntuotantovaihtoehtojen ympäristövaikutuksista tiedotettaessa: Sähkölaitokset (sähkön myyjät/jakelijat)

[q3_5] Arvio tietolähteiden luotettavuudesta sähköntuotantovaihtoehtojen ympäristövaikutuksista tiedotettaessa: Energiayhtiöt (sähkön tuottajat) yleensä

[q3_6] Arvio tietolähteiden luotettavuudesta sähköntuotantovaihtoehtojen ympäristövaikutuksista tiedotettaessa: Ydinvoimayhtiöt/rakentamishakemuksen jättänyt TVO

[q3_7] Arvio tietolähteiden luotettavuudesta sähköntuotantovaihtoehtojen ympäristövaikutuksista tiedotettaessa: Energiamarkkinavirasto (ent. Sähkömarkkinakeskus)

[q3_8] Arvio tietolähteiden luotettavuudesta sähköntuotantovaihtoehtojen ympäristövaikutuksista tiedotettaessa: Energia-alan järjestöt (Finergy, Sener ym.)

[q3_9] Arvio tietolähteiden luotettavuudesta sähköntuotantovaihtoehtojen ympäristövaikutuksista tiedotettaessa: Metsäteollisuus, vientiteollisuus

[q3_10] Arvio tietolähteiden luotettavuudesta sähköntuotantovaihtoehtojen ympäristövaikutuksista tiedotettaessa: Suomen Luonnonsuojeluliitto ry.

[q3_11] Arvio tietolähteiden luotettavuudesta sähköntuotantovaihtoehtojen ympäristövaikutuksista tiedotettaessa: Greenpeace

[q3_12] Arvio tietolähteiden luotettavuudesta sähköntuotantovaihtoehtojen ympäristövaikutuksista tiedotettaessa: Ympäristö- ja luonnonsuojelujärjestöt yleensä

[q3_13] Arvio tietolähteiden luotettavuudesta sähköntuotantovaihtoehtojen ympäristövaikutuksista tiedotettaessa: EUn ympäristöviranomaiset ja -elimet

[q3_14] Arvio tietolähteiden luotettavuudesta sähköntuotantovaihtoehtojen ympäristövaikutuksista tiedotettaessa: Energia-alan tutkijat/tutkimuslaitokset

[q4_1] Arvio Suomen sähköntuotantojärjestelmän nykytilasta ja tulevaisuudesta: Markkinakilpailu tuottaa hyvää tulosta ja pitää sähkön hinnan edullisena

[q4_2] Arvio Suomen sähköntuotantojärjestelmän nykytilasta ja tulevaisuudesta: Maamme sähköhuoltoa ei ole turvattu tulevaisuuden varalta riittävän hyvin

[q4_3] Arvio Suomen sähköntuotantojärjestelmän nykytilasta ja tulevaisuudesta: Keskieurooppalaiset jättiyhtiöt valtaavat yritysostoillaan sähkömarkkinamme

[q4_4] Arvio Suomen sähköntuotantojärjestelmän nykytilasta ja tulevaisuudesta: Sähkön hintavaihtelut muodostuvat suuriksi ja arvaamattomiksi

[q4_5] Arvio Suomen sähköntuotantojärjestelmän nykytilasta ja tulevaisuudesta: Suomea uhkaa tulevaisuudessa sähköpula/energiakriisi (Kalifornian tapaan)

[q4_6] Arvio Suomen sähköntuotantojärjestelmän nykytilasta ja tulevaisuudesta: Energiabisnes tavoittelee korkeaa sähkön hintaa, ei sähkön kuluttajien etua

[q4_7] Arvio Suomen sähköntuotantojärjestelmän nykytilasta ja tulevaisuudesta: Valtion omistusta ja ohjausta energiahuollossa tulisi vahvistaa

[q4_8] Arvio Suomen sähköntuotantojärjestelmän nykytilasta ja tulevaisuudesta: Sähkömarkkinoita ohjaa liiaksi lyhyen tähtäyksen voitontavoittelu

[q4_9] Arvio Suomen sähköntuotantojärjestelmän nykytilasta ja tulevaisuudesta: Kuntien ei pitäisi myydä sähkölaitoksiaan markkinayrityksille

[q4_10] Arvio Suomen sähköntuotantojärjestelmän nykytilasta ja tulevaisuudesta: Kuntien ja valtion tulisi pysyä kokonaan erillään energia-alasta

[q4_11] Arvio Suomen sähköntuotantojärjestelmän nykytilasta ja tulevaisuudesta: Vaikka bisnesajattelulla on vaaransa, on siitä enemmän hyötyä kuin haittaa

[q4_12] Arvio Suomen sähköntuotantojärjestelmän nykytilasta ja tulevaisuudesta: Sähkömarkkinoiden vapauttaminen on osoittautunut hyväksi ratkaisuksi

[q4_13] Arvio Suomen sähköntuotantojärjestelmän nykytilasta ja tulevaisuudesta: Valtio ja kunnat ovat parempia omistajia energiayhtiöille kuin 'kasvottomat' sijoittajat

[q4_14] Arvio Suomen sähköntuotantojärjestelmän nykytilasta ja tulevaisuudesta: Pikemminkin kuin voittoa sähköyhtiöiden tulisi tuottaa edullista ja turvallista sähköä

[q5a] Mikäli maahamme päätetään rakentaa uusi ydinvoimalaitos, uskotteko että se rakennetaan Eurajoelle vai Loviisaan?

[q5b] Mikäli maahamme päätetään rakentaa uusi ydinvoimalaitos, pitäisikö se mielestänne rakentaa Eurajoelle vai Loviisaan?

[bv1] Vastaajan sukupuoli

[bv2] Vastaajan ikäryhmä

[bv3] Vastaajan asuinkunnan koko

[bv4] Maakunta, jonka alueella vastaaja asuu

[bv5] Vastaajan peruskoulutus

[bv6] Vastaajan ammatillinen koulutus

[bv7] Ammattiryhmä, johon katsotte lähinnä kuuluvanne

[bv8] Jos eduskuntavaalit pidettäisiin nyt, minkä puolueen ehdokasta äänestäisitte?

[bv10] Otos

[bv11] Lomakkeen kieli

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.