FSD2235 Kunnallisalan ilmapuntari 2005: kunnanjohtajat

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Kunnallisalan kehittämissäätiö

Keywords

julkiset palvelut, kehitys, kunnanjohtajat, kunnat, kuntaliitokset, taloudellinen tila, taloudellinen vastuu, yhdistäminen, yksityistäminen

Abstract

Vuoden 2005 ilmapuntarin erityisteemana olivat kunta- ja palvelurakenneuudistukset. Kunnanjohtajilta kartoitettiin erilaisten väittämien avulla, millaisia käsityksiä heillä on vireillä olevasta kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta ja sen seurausvaikutuksista. Tiedusteltiin myös, mikä vastaajan mielestä olisi kuntien kannalta paras ratkaisu turvaamaan palvelut tulevaisuudessa ja mitä vaikutuksia aluekuntamallilla toteutuessaan olisi palveluihin eri sektoreilla ja miten se vaikuttaisi taloudellisiin mahdollisuuksiin turvata palvelut. Kysyttiin myös, mikä alueellinen kokonaisuus vastaajan mielestä on sopivin tuottamaan eri palvelut kuntalaisille, sekä kenen tulisi käytännössä tehdä ja tuottaa kunnan palveluita. Kyselyssä kartoitettiin myös kunnanjohtajien mielipiteitä siitä, missä palveluissa kansalaisten pitäisi itse kantaa enemmän taloudellista tai toiminnallista vastuuta ja missä palveluissa pääasiallinen toimenpidevastuu tulisi kuntien sijasta olla valtiolla. Vastaajille esitettiin myös joukko kuntia koskevia väittämiä ja heitä pyydettiin arvioimaan väittämää sen mukaan, onko sen kanssa samaa vai eri mieltä. Vastaajilta tiedusteltiin myös arviota kunnallisten palveluiden kehityksestä omassa kunnassa ja kysyttiin, mitä keinoja vastaaja pitää hyväksyttävinä pyrittäessä parantamaan kotikuntansa taloutta. Lopuksi kysyttiin, paljonko kuntia maassamme pitäisi vastaajan mielestä olla. Taustamuuttujina olivat maakuntaliitto, jonka alueella kunta sijaitsee, kunnan asukasmäärä, vastaajan sukupuoli ja puoluekanta.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.