FSD2237 Kunnallisalan ilmapuntari 2006: kunnanjohtajat

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Kunnallisalan kehittämissäätiö

Keywords

julkiset palvelut, kunnanjohtajat, kunnat, ongelmat, puolueet, tavoitteet, yhteiskunta

Abstract

Tutkimuksessa kartoitettiin kunnanjohtajien huolenaiheita sekä kotikunnan että koko yhteiskunnan tasolla. Eduskuntavaalien lähestyessä vastaajilta kysyttiin myös, mitä ominaisuuksia he näkevät eri puolueissa. Myös perinteiset palvelutuotantoon liittyvät kysymykset olivat mukana kyselyssä.

Ensimmäisenä vastaajilta tiedusteltiin, kuinka riittäviä tai riittämättömiä eri palvelut ovat kunnassa niiden tarpeeseen nähden. Seuraavaksi vastaajia pyydettiin nimeämään kolme vakavinta yhteiskunnallista ongelmaa sekä kolme suurinta oman kunnan ongelmaa. Erilaisten väitelauseiden avulla kartoitettiin vastaajien mielipiteitä kuntia koskevissa asioissa sekä sitä, mitä kuntien palveluja, taloutta ja hallintoa koskevia tavoitteita ja keinoja vastaaja pitää hyväksyttävänä omassa kunnassaan. Vastaajia pyydettiin myös arvioimaan eduskuntapuolueiden ominaisuuksia. Lopuksi vastaajilta kysyttiin, kuinka tyytyväinen tai tyytymätön hän on omaan työhönsä sekä kuinka varmasti hän valitsisi kunnanjohtajan työtehtävät, jos olisi nyt valitsemassa uudelleen ammattia.

Taustamuuttujina ovat kunnan asukasmäärä, maakuntaliitto, jonka alueella kunta sijaitsee, vastaajan sukupuoli ja puoluekanta.

Study description in machine readable DDI-C 2.5 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.