FSD2261 Nuoret ja eduskuntavaalit 2007

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Nuorisoasiain neuvottelukunta (Nuora)

Keywords

demokratia, eduskuntavaalit, järjestötoiminta, maanpuolustus, nuoret, oppositio, parlamentarismi, poliittinen osallistuminen, tiedonlähteet, turvallisuuspolitiikka, vaikuttaminen, vallankäyttö, valta, äänestyskäyttäytyminen, äänestäminen

Abstract

Tutkimuksessa kartoitettiin suomalaisten nuorten mielipiteitä liittyen vaaleihin, erilaisiin poliittisiin teemoihin ja valtaan. Kysymyksillä ja erilaisin väitelausein haluttiin selvittää nuoria liikuttavia vaaliteemoja sekä yleisemmin nuorten osallistumista ja poliittista ajattelua. Kyselyn avulla haluttiin selvittää myös nuorten aikeita äänestää vuoden 2007 eduskuntavaaleissa.

Vastaajilta kysyttiin, kuinka kiinnostuneita he ovat politiikasta. Heitä pyydettiin kertomaan mielipiteensä päätöksentekoon ja äänestämiseen liittyvistä väittämistä. Vastaajien suhdetta järjestöjärjestötoimintaan kartoitettiin kysymällä, missä järjestöissä ja ryhmissä he olivat jäseninä tai missä tahtoisivat olla.

Seuraavaksi tiedusteltiin, kuinka varmasti vastaajat aikovat äänestää tai jättää äänestämättä maaliskuun eduskuntavaaleissa. Heitä pyydettiin myös kertomaan mikä erilaisista luetelluista ominaisuuksista painaa ehdokkaan valinnassa eniten. Lisäksi esitettiin valtaan ja vallankäyttöön liittyviä väittämiä. Tämän jälkeen vastaajilta kysyttiin, onko puolue vai ehdokas tärkeämpi äänestyspäätöstä tehtäessä. Nuorten puolueuskollisuutta kartoitettiin kysymällä kannattaako vastaaja jotain puoluetta ja voisiko hän vaalien välillä vaihtaa kannattamaansa puoluetta.

Vastaajien käsityksiä vallan jakautumisesta selvitettiin kysymällä, paljonko valtaa he arvioivat eri instituutioilla ja toimijoilla olevan. Kolmella avoimella kysymyksellä tiedusteltiin nuorten mielipiteitä siitä, miksi nuoret eivät äänestä kovinkaan aktiivisesti, miksi nuoret eivät äänestä yhtä todennäköisesti kuin vanhemman ikäluokat ja mitä vastaajien mielestä pitäisi tehdä, jotta nuorten kiinnostus politiikkaan lisääntyisi. Puolueiden kannatusta vastaajien keskuudessa kartoitettiin kysymällä, mitä puoluetta vastaajat todennäköisesti äänestävät eduskuntavaaleissa. Lisäksi haluttiin tietää vastaajien mielipide Matti Vanhasen hallituksen toiminnasta ja siitä, kuka heidän suosikkinsa seuraavaksi pääministeriksi olisi.

Vastaajilta kysyttiin myös, vaikuttavatko poliittiset arvot heidän ostopäätöksiinsä. Internetin vaikutuksia nuorten poliittiseen toimintaan ja äänestyskäyttäytymiseen selvitettiin kysymällä ovatko he itse käyttäneet sähköpostia tai internetiä kannanottojen välittämiseksi tai yhteyksien rakentamiseksi, aikovatko he käyttää vaalikoneita apuna ehdokkaan valinnassa ja aikovatko he tutustua ehdokkaiden kotisivuihin. Avoimella kysymyksellä tiedusteltiin vastaajien kantaa siihen, voiko edustuksellisen demokratian kautta vaikuttaa. Erilaisten väitelauseiden avulla haluttiin selvittää vastaajien kanta erilaisiin poliittisiin teemoihin, turvallisuuspoliittisiin kysymyksiin ja Natoon. Väitteitä esitettiin myös hallitus- ja oppositiopolitiikasta sekä päivänpoliittisista kysymyksistä.

Taustamuuttujia kyselyssä olivat sukupuoli, syntymävuosi, äidinkieli, vaalipiiri, perhemuoto, koulutustaso, pääasiallinen toiminta ja työsuhteen laatu.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.