FSD2269 Eduskuntavaalitutkimus 2007

Authors

  • Paloheimo, Heikki (Tampereen yliopisto. Politiikan tutkimuksen laitos)

Keywords

Internet, eduskuntavaalit, ehdokkaat, kansanedustajat, poliittinen osallistuminen, poliittiset asenteet, puolueiden kannatus, tavoitteet, vaalipiirit, vaalit, äänestäminen

Abstract

Tämä vaalitutkimus koostuu kahdesta vuoden 2007 eduskuntavaalien jälkeen kerätystä osasta: käyntikyselyllä kerätystä aineistosta ja nk. perävaunulomakkeella kysytystä aineistosta. Aineisto sisältää yliotoksen ruotsinkielisestä väestöstä. Käyntikyselyaineisto on Suomen osuus kansainvälisestä CSES-hankkeesta.

Tutkimuksen ensimmäisessä kyselyosuudessa vastaajalta tiedusteltiin, kuinka kiinnostunut hän on politiikasta ja minkä verran hän seurasi eduskuntavaaleja eri tiedotusvälineistä. Kysyttiin myös, mihin ryhmään vastaaja samaistuu ensisijaisesti, mihin yhteiskuntaluokkaan hän katsoo kuuluvansa, kuinka vakiintunut hänen puoluekantansa on ja mitä hän olisi valmis tekemään tärkeäksi kokemiensa asioiden edistämiseksi. Asenneväittämin kartoitettiin vastaajan mielipiteitä äänestämisestä, eduskuntavaaleihin osallistumisesta, kansalaispätevyydestä sekä instituutioista. Internetiin liittyen kysyttiin, onko vastaaja kirjoittanut internetissä nimensä vetoomuksiin, nimenkeräyksiin tai toimintalistoihin, ottanut yhteyttä poliittisiin päätöksentekijöihin tai keskustellut politiikasta.

Seuraavaksi tiedusteltiin vastaajan mahdollisia kunnallisia luottamustehtäviä ja puoluejäsenyyttä. Lisäksi haluttiin tietää, mitä tavoitteita vastaajan vaalipiiristä eduskuntaan päässeiden ehdokkaiden tulisi ajaa. Vastaajaa pyydettiin myös nimeämään eduskuntavaalien tärkeimpiä asiakysymyksiä sekä Suomen vakavimpia yhteiskunnallisia ongelmia. Edelleen kysyttiin, onko sillä merkitystä kenen hallussa poliittinen päätösvalta on tai ketä äänestää ja miten Matti Vanhasen hallitus suoriutui tehtävistään. Lisäksi tiedusteltiin, mihin kohtaan vasemmisto-oikeisto -akselilla vastaaja sijoittaisi eri puolueet, Matti Vanhasen, Eero Heinäluoman, Jyrki Kataisen ja itsensä. Vastaajalta kysyttiin myös puolueiden erottumisesta vaalikampanjan aikana, vaalikampanjoinnin seuraamisesta ja demokratian toimivuudesta Suomessa.

Vastaajalta kysyttiin, äänestikö hän vuoden 2007 eduskuntavaaleissa, mitä puoluetta hän äänesti tai olisi äänestänyt ja oliko näissä vaaleissa sellaista puoluetta, jota hän ei missään nimessä olisi äänestänyt. Mikäli vastaaja ei äänestänyt, tiedusteltiin häneltä syitä siihen. Äänestämässä käyneiltä kysyttiin mm. paljonko eri syyt vaikuttivat puolue- ja ehdokasvalintaan, äänestikö omaa sukupuolta olevaa ehdokasta ja minkä ikäistä ehdokasta äänesti. Lisäksi tiedusteltiin, äänestikö vastaaja vuoden 2003 eduskuntavaaleissa. Lopuksi esitettiin vielä muutama kysymys, joilla testattiin vastaajan tietotasoa.

Varsinaista kyselyä seuranneessa vastaajien itse täyttämässä lomakkeessa eli ns. perävaunussa selvitettiin, miten tärkeitä vaaleissa esille nousseet asiat ja tavoitteet olivat vastaajalle sekä mitä mieltä vastaaja on erilaisista väitteistä, jotka käsittelivät mm. työntekijän irtisanomista, tuloerojen kasvua ja kuudetta ydinvoimalaa. Kysyttiin myös, mistä vastaaja sai äänestyspäätöksen kannalta tarpeellista tietoa sekä mitä mieltä hän on ehdokasvalintaa, Suomen kansainvälisiä suhteita ja politiikkaa yleensä koskevista väittämistä. Lisäksi vastaajalta kysyttiin, mihin ryhmiin hän kuuluu, kuinka usein hän keskustelee politiikasta muiden ihmisten kanssa ja miten hän toimisi, jos internetissä voisi äänestää eduskunnan käsittelyssä olevista kysymyksistä. Kysyttiin myös, millainen merkitys puolueiden puheenjohtajilla on puolueensa kannatukselle, pitäisikö valinnanvapautta julkisella sektorilla lisätä, pitäisikö sosiaaliuudistuksia lisätä, ovatko asiat nyt paremmin kuin kaksi vuotta sitten, miltä näyttää tulevaisuus kahden vuoden kuluttua, kuinka tyytyväinen vastaaja on taloudelliseen tilanteeseensa ja elämäänsä yleensä.

Tutkimusaineiston k-alkuiset muuttujat ovat kansallisen eduskuntavaalitutkimuksen sisältömuuttujia, q-alkuiset ovat kansainvälisen CSES-lomakkeen sisältömuuttujia, p-alkuiset ovat perävaunulomakkeen muuttujia, a-alkuiset ovat kansainvälisen CSES-lomakkeen hallinnollisia muuttujia ja d-alkuiset ovat taustamuuttujia. Taustamuuttujina olivat mm. syntymävuosi, sukupuoli, koulutus, siviilisääty, ammattiliitto, elämäntilanne, ammattiryhmä, talouden vuositulot, uskonnollisuus, äidinkieli, asuinpaikkakunta, asumismuoto ja vaalipiiri.

Study description in machine readable DDI-C 2.5 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.