FSD2295 Kuullaanko kuntalaista 2007

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Ekholm, Peter (Ajatuspaja e2)
  • Jutila, Karina (Ajatuspaja e2)
  • Kiljunen, Pentti (Yhdyskuntatutkimus)

Keywords

Internet, aktiivisuus, järjestötoiminta, kunnallispolitiikka, kunnat, kuntavaalit, osallistuminen, passiivisuus, tieto, vaikuttaminen, äänestäminen

Abstract

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää mahdollisia syitä kunnallisvaalien laskevaan äänestysprosenttiin. Tutkimus aloitettiin kysymällä, kuinka kiinnostunut vastaaja on kotikunnan politiikasta ja kuinka aktiivisesti hän sitä seuraa sekä kuinka hyvin vastaaja katsoo tuntevansa kyseisiä asioita. Vastaajaa pyydettiin myös antamaan arvosana kotikunnalleen eri näkökulmista arvioituna. Lisäksi tiedusteltiin, millä tahoilla vastaajan mielestä on tosiasiallista vaikutusvaltaa kotikunnan asioista päätettäessä ja kuinka tärkeitä eri tietolähteet ovat vastaajalle oman kunnan kunnallispolitiikkaan ja päätöksentekoa koskevissa asioissa. Haluttiin myös tietää, saako vastaaja mielestään riittävästi tietoa kunnallispolitiikasta sekä siinä päätettävistä asioista ja millaisen arvosanan vastaaja antaisi kyseisen tiedon ja viestinnän laadusta.

Vastaajaa pyydettiin myös arvioimaan erilaisten vaikuttamistapojen tehokkuutta kunnan päätöksentekoon sekä antamaan arvionsa myös omista vaikutusmahdollisuuksistaan yhteiskunnan eri tasoilla. Kysyttiin myös, mistä äänestämättömyys vastaajan mielestä johtuu, miten vastaaja luonnehtisi itseään äänestäjänä, missä viimeksi pidetyissä vaaleissa vastaaja on äänestänyt sekä onko vastaajan äänestysaktiivisuus muuttunut jollakin tavoin viime vuosien aikana.

Vastaajalle esitettiin myös kysymyksiä yhdistys- ja järjestötoiminnasta. Vastaajalta kysyttiin, onko hän nykyisin tai ollut aiemmin mukana järjestöjen toiminnassa. Lisäksi tiedusteltiin, miten vastaaja arvioisi internet-äänestämisen vaikuttava äänestysaktiivisuuteen. Kartoitettiin myös vastaajan kiinnostusta osallistua erilaisiin poliittisen toiminnan muotoihin kotikunnassaan sekä sitä, mikä lisäisi vastaajan kiinnostusta osallistua paikallistason poliittiseen toimintaan. Tutkimuksessa oltiin kiinnostuneita myös siitä, miten tärkeinä kunnallispolitiikkaan osallistumisen syinä vastaaja pitää erilaisia vaikuttimia ja kuinka tärkeinä syinä hän pitää erilaisia osallistumattomuuteen vaikuttavia tekijöitä.

Kyselyssä oltiin myös kiinnostuneita siitä, toimiiko tai onko vastaaja joskus toiminut kunnallisissa luottamustehtävissä ja jos on, niin montako vuotta yhteensä. Vastaajaa pyydettiin myös kirjaamaan kaikki mieleensä tulevat keinot, joilla kuntalaisten aktiivisuutta mahdollisesti saataisiin lisättyä. Lopuksi vastaajalle esitettiin erilaisia puolueita ja paikallispolitiikkaa koskevia väittämiä ja kysyttiin, mitä mieltä vastaaja niistä on.

Taustatietoina olivat vastaajan sukupuoli, ikäryhmä, asuinkunnan koko, maakunta, perus- ja ammatillinen koulutus, ammattiryhmä ja ammatillinen keskusjärjestö. Vastaajalta kysyttiin myös, minkä puolueen ehdokasta hän äänestäisi, jos eduskuntavaalit pidettäisiin nyt.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.