FSD2298 Nuori kansalainen 1999

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA)
  • Suutarinen, Sakari (Jyväskylän yliopisto)
  • Törmäkangas, Kari (Jyväskylän yliopisto. Koulutuksen tutkimuslaitos)
  • Puhakka, Eija (Jyväskylän yliopisto. Koulutuksen tutkimuslaitos)

Keywords

demokratia, kansalaiskasvatus, kansalaisuus, kansallinen identiteetti, kasvatus, koulu, koululaitos, koulutyö, kouluyhteisö, luottamus, opettaja-oppilassuhde, oppilaat, poliittinen kasvatus, poliittinen osallistuminen, poliittinen toiminta, poliittiset järjestelmät

Abstract

Tutkimuksessa tarkasteltiin kahdeksannen ja yhdeksännen luokan oppilaiden tietoja, käsityksiä ja asenteita historian ja yhteiskuntaopin alueella. Tutkimus toteutettiin osana kansainvälisen koulutustutkimusjärjestön IEA:n Civic Education Study -tutkimusta, johon osallistui 28 maata.

Aluksi kartoitettiin oppilaiden tietämystä demokratiasta ja poliittisesta järjestelmästä. Kysymykset koskivat muun muassa demokraattisia instituutioita, kansalaisten oikeuksia ja velvollisuuksia, kansalais- ja ammattijärjestöjä, YK:ta ja perustuslain sisältöä. Lisäksi kartoitettiin oppilaiden luottamusta yhteiskunnan instituutioihin ja mielipiteitä Suomesta, poliittisesta järjestelmästä, koulusta, opetussuunnitelmasta ja opetuksesta. Sosiaalista yhteenkuuluvuutta tutkittiin kysymällä muun muassa kouluelämään osallistumisesta. Lisäksi kysyttiin mielipidettä siitä, mikä on hyväksi/pahaksi demokratialle, millainen on kunnon kansalainen, mitkä ovat valtiovallan tehtävät ja mitä mahdollisuuksia eri kansan- ja ihmisryhmillä Suomessa todella on.

Taustatietoina kysyttiin muun muassa sukupuoli, syntymäaika, väestöryhmä, kotona asuvien henkilöiden lukumäärä ja vanhempien koulutus. Lisäksi kysyttiin, tuleeko kotiin sanomalehti, paljonko kotona on kirjoja, onko oppilas osallistunut erilaisten järjestöjen toimintaan, kuinka usein hän viettää aikaansa kavereiden kanssa ja kuinka paljon käyttää aikaa television tai videoiden katselemiseen koulupäivinä.

Taustatietoina käytettävät koulujen ja opettajien datat sisältävät tietoja muun muassa koulusta yleensä, paikkakunnalla toimivista järjestöistä, vanhempien kiinnostuneisuudesta koulusta, oppilaiden sosioekonomisesta taustasta, koulun oppilasmäärästä, koulussa ilmenneistä ongelmista, viikkotuntien määrästä ja oppimistavoitteista sekä historian ja yhteiskuntaopin opettajan sukupuolesta, iästä, koulutuksesta ja näkemyksistä.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.