FSD2301 Korkeakoulusta työelämään: ekonomit 1997

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Korhonen, Kristiina (Jyväskylän yliopisto. Koulutuksen tutkimuslaitos)
  • Mäkinen, Raimo (Jyväskylän yliopisto. Koulutuksen tutkimuslaitos)
  • Valkonen, Sakari (Jyväskylän yliopisto. Koulutuksen tutkimuslaitos)

Keywords

ekonomit, opiskelu, tutkinnon suorittaneet, työelämä, työelämävalmiudet, työharjoittelu, työllistyminen, yliopistot

Abstract

Korkeakoulusta työelämään -tutkimuksissa kartoitetaan eri alojen ammatti- ja tiedekorkeakoulututkinnon suorittaneiden sijoittumista työelämään valmistumisen jälkeen. Tähän kyselyyn vastasivat kaupallisen korkea-asteen tutkinnon tiedekorkeakoulussa suorittaneet henkilöt. Kyselyn pääteemat ovat opinnot, nykyinen työtilanne ja arvio työtilanteesta tulevaisuudessa.

Aluksi tarkasteltiin vastaajan suorittamaa tutkintoa keräämällä siitä perustietoja, kuten aloitusajankohta, yliopisto, tutkintonimike ja opintoviikkomäärä. Sen jälkeen tiedusteltiin vastaajan ammatillista ja pohjakoulutusta sekä työkokemusta ennen opintojen alkua. Vastaajalta kysyttiin myös työharjoittelusta, muusta työssäkäynnistä ja muista yhteyksistä työelämään opiskeluaikana. Lisäksi hän arvioi kielitaitonsa tasoa sekä minkä verran opiskelun aikana saavutetut eri valmiudet (esimerkiksi omatoimisuus, ATK-valmiudet, R & D-valmiudet ja kyky teoreettiseen ajatteluun) ja saadun koulutuksen eri piirteet (esimerkiksi opiskeluun sisältymä työpaikkaharjoittelu ja opintojen monialaisuus) auttavat työelämään sijoittumisessa ja siinä menestymisessä.

Seuraavaksi siirryttiin tarkastelemaan nykyistä työelämää ja vastaajalta kysyttiin hänen pääasiallista toimintaansa. Työssäkäyviltä vastaajilta tiedusteltiin muiden muassa työnantajaa, työnantajan/oman yrityksen toimialaa, työpaikan/yrityksen henkilöstön määrää, omaa ammattinimikettä, bruttopalkkaa, asemaa organisaatiossa ja kuinka pysyväksi vastaaja arvioi nykyisen työnsä. Lisäksi esitettiin nykyistä työtä koskevia väittämiä ja opiskelijoilta kysyttiin, miksi he opiskelevat. Sen jälkeen kartoitettiin arvioita työtilanteesta, asemasta ja bruttopalkasta viiden vuoden kuluttua. Vastaaja pohti, onko hänellä tulevaisuudessa minkälaiset mahdollisuudet työllistyä eri maantieteellisille alueille, minkälaiseksi hän arvioi oman asemansa työmarkkinoilla verrattuna muihin eri tutkintoja suorittaneisiin työntekijöihin ja kuinka todennäköisenä hän pitää yritystoiminnassa mukana olemista. Lopuksi esitettiin työuraa ja elämää koskevia väittämiä, esimerkiksi "Haluan, että työssäni on haasteita" ja "Tavoitteenani on saavuttaa pysyvä työpaikka".

Taustamuuttujia ovat sukupuoli, syntymävuosi, perhesuhteet, alle 18-vuotiaiden lasten lukumäärä sekä asuinkunta 15-vuotiaana ja tällä hetkellä.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.