FSD2318 Ulkomaalaisten korkeakouluopiskelijoiden teemahaastattelut 2002

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Kinnunen, Taina (Opiskelijajärjestöjen tutkimussäätiö (Otus) ja Kansainvälisen henkilövaihdon keskus)

Keywords

akkulturaatio, integraatio, kansainvälistyminen, korkeakouluopetus, kulttuurierot, maahanmuuttajat, opiskelu ulkomailla, sopeutuminen, ulkomaalaiset, yliopistot

Abstract

Haastatteluaineisto on osa tutkimusta, jossa selvitettiin ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden integroitumista Suomeen (ks. kvantitatiivinen aineisto FSD 1269). Tutkimuksessa vastaajilta tiedusteltiin, olivatko he aiemmin olleet Suomessa sekä miksi he päättivät tulla Suomeen ja valitsemaansa korkeakouluun. Korkeakouluopiskelusta vastaajilta kysyttiin, ovatko he tyytyväisiä opetukseen ja palveluihin, saamaansa opastukseen sekä opintojensa edistymiseen. Lisäksi vastaajilta tiedusteltiin heidän tulonmuodostumisestaan ja kokemuksistaan suomalaisessa työelämässä.

Haastattelut olivat puolistrukturoituja yksilö- tai ryhmähaastatteluja, joissa selvitettiin laajasti haastateltavien elämää ja sopeutumista Suomeen. Kysymykset koskivat haastateltavien asumishistoriaa, vapaa-aikaa, opiskelua ja työelämää. Haastateltavilta kyseltiin, miten he kokivat kulttuurierot, pitivätkö he Suomeen pysyvästi jäämistä mahdollisena ja miten he pitivät yhteyttä kotimaahansa. Lisäksi selvitettiin millaisia hyötyjä ja haittoja he ulkomaalaisina kokivat Suomessa olemisesta ja kuinka he selvisivät kommunikaatiosta suomalaisten kanssa. Lisäksi kysyttiin, millaisena he kokivat suomalaisen kulttuurin ja yhteiskunnan verrattuna synnyinmaahansa ja muihin maihin, joissa olivat asuneet.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.