FSD2320 Tampereen terveys- ja sosiaalikysely 1996

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Paronen, Olavi (UKK-instituutti)

Keywords

Tampere, asuinympäristö, avuntarve, sosiaalipalvelut, terveydentila, terveys, terveyspalvelut, turvallisuus

Abstract

Kyselyssä kartoitettiin tamperelaisen aikuisväestön terveydentilaan ja sairauksiin, kotiavun tarpeeseen, sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttöön, asuinympäristöön sekä turvallisuuteen liittyviä asioita. Se jatkoi vuosina 1990 ja 1993 tehtyjen kyselyjen sarjaa.

Vastaajien terveydentilaa selvitettiin kysymällä arviota nykyisestä terveydentilasta sekä tietoa mahdollisesta pitkäaikaisesta sairaudesta, viasta tai vammasta ja sen työntekoa tai jokapäiväisiä tehtäviä haittaavasta vaikutuksesta. Samoin kysyttiin, tarvitsevatko vastaajat sairauksiensa takia toisen henkilön apua kotona ja joutuivatko nämä jäämään pois töistä jonkin sairauden takia viime vuonna. Erikseen kysyttiin mahdollisten lääkkeiden, kuten verenpainelääkkeiden ja ehkäisypillereiden, käytöstä. Lisäksi tiedusteltiin tarkemmin erilaisista oireista ja vaivoista, kuten masentuneisuudesta, unettomuudesta tai huonomuistisuudesta, ja paljonko nämä haittaavat jokapäiväistä elämää.

Avun tarpeeseen ja auttamiseen liittyen vastaajilta kysyttiin, saivatko he edellisen vuoden aikana kodin ulkopuolista apua erilaisissa arkeen liittyvissä toiminnoissa kuten talous- tai kotitöissä tai kaupassa käynnissä tai muussa asioinnissa. Lisäksi kysyttiin, mistä apua oli saatu. Vastaajia pyydettiin myös kertomaan, onko heidän lähipiirissään vanhus, vammainen tai pitkäaikaisesti sairas henkilö, jota he auttavat säännöllisesti.

Terveyspalveluiden käyttöä selvitettiin kysymällä vastaajilta sairaalassa hoidettavana olosta sekä eri lääkäreiden vastaanotolla käynneistä. Vastaajilta tiedusteltiin myös heidän tyytyväisyyttään käyttämiinsä terveyspalveluihin, ja syitä mahdolliseen tyytymättömyyteen, sekä ovatko he saaneet sairauksiinsa riittävästi hoitoa terveyskeskuksessa. Kysyttiin myös ovatko oman asuinalueen terveyskeskuspalvelut viime vuosina yleisesti parantuneet vai huonontuneet, ja jos muutosta oli tapahtunut, niin tiedusteltiin tarkemmin mitkä erilaisista palveluun liittyvistä asioista, kuten hoitoon pääsy ja asiakasta kohti varattu aika, ovat parantuneet tai heikentyneet.

Sosiaalipalveluista vastaajilta kysyttiin eri palveluiden, kuten lasten päivähoitopalveluiden tai toimeentulotukipalveluiden käytöstä sekä tiedusteltiin sitä, kuinka tyytyväisiä käytettyihin palveluihin oltiin ja mikä aiheutti mahdollisen tyytymättömyyden. Kyselyä edeltäneiden kahden vuoden aikana Tampereen sosiaali- ja terveystoimet yhdistettiin, ja nyt tiedusteltiin vastaajien mielipidettä siitä, miten saatujen sosiaali- ja terveyspalvelujen taso tämän johdosta muuttui. Sosiaali- ja terveyspalveluista ja niiden tuottamisesta esitettiin myös joitakin yleisluonteisia väittämiä, joihin pyydettiin vastaajilta mielipidettä. Lisäksi kysyttiin mielipidettä sosiaaliturvan riittävyydestä eri väestöryhmien osalta.

Vastaajien kokemaa turvallisuutta kartoitettiin kysymyksillä eri asioiden, kuten toimeentulo-ongelmien tai väkivallan pelon, aiheuttamasta huolesta tai turvattomuudesta, sekä tiedustelemalla arviota omasta sosiaalisesta hyvinvoinnista ja turvallisuudesta. Lopuksi vastaajilta kysyttiin arviota eri asuinympäristöön liittyvistä asioista, kuten luonnonympäristöstä ja naapuristosta, sekä tiedusteltiin kuinka usein asuinympäristössä esiintyy erilaisia häiriöitä, kuten liikenteen tai teollisuuden melua tai keväisin ilmassa leijuvaa pölyä. Erikseen kysyttiin sitä, miten turvallisena vastaajat pitävät liikkumista omalla asuinalueellaan jalkaisin tai pyörällä. Lopuksi kysyttiin vielä väkivallan tai pelottavien uhkausten kohteeksi joutumisesta viimeisen vuoden aikana omalla asuinalueella.

Taustamuuttujina aineistossa ovat vastaajan sukupuoli, ikä, kotitalouden henkilömäärä ja alle 16-vuotiaiden lasten lukumäärä, koulutus, pääasiallinen toiminta sekä työttömyyden kesto. Lisäksi aineistossa on mukana tieto siitä, missä osassa Tamperetta kukin vastaaja asuu.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.