FSD2322 Tampereen terveys- ja sosiaalikysely 2005

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Paronen, Olavi (UKK-instituutti)

Keywords

Tampere, asuinympäristö, avuntarve, elintavat, liikunta, sosiaalipalvelut, terveys, terveyspalvelut, toimintakyky, turvallisuus, uni

Abstract

Kyselyssä kartoitettiin tamperelaisen aikuisväestön terveydentilaan ja toimintakykyyn, liikuntaan, uneen ja elintapamuutoksiin, kotiavun tarpeeseen, sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttöön, asuinympäristöön sekä turvallisuuteen liittyviä asioita. Se jatkoi vuosina 1990, 1993, 1996, 1999 ja 2002 tehtyjen kyselyjen sarjaa.

Vastaajien terveydentilaa selvitettiin kysymällä arviota nykyisestä terveydentilasta sekä tietoa mahdollisesta pitkäaikaisesta sairaudesta, viasta tai vammasta ja sen työntekoa tai jokapäiväisiä tehtäviä haittaavasta vaikutuksesta. Lisäksi tiedusteltiin tarkemmin lääkärin toteamista erilaisista sairauksista, oireista tai riskitekijöistä, kuten kohonneesta kolesterolista tai ylipainosta, sekä psyykkisistä oireista ja vaivoista, kuten masentuneisuudesta tai huonomuistisuudesta. Toimintakykyä kartoitettiin tiedustelemalla vastaajien pystymistä erilaisiin arkisiin toimintoihin, kuten mattojen piiskaukseen tai kodin suursiivoukseen ja liikkumiseen liittyviin toimintoihin, kuten portaiden nousemiseen 2-3 kerrosväliä pysähtymättä tai lyhyehkön matkan juoksemiseen. Liikkumiseen liittyen vastaajilta kysyttiin, kuinka paljon he liikkuvat ja rasittavat itseään ruumiillisesti vapaa-aikana ja kuinka usein he harrastavat vapaa-ajan liikuntaa. Lisäksi heiltä tiedusteltiin päivittäisen liikkumisen määrää työ- ja asiointimatkoilla. Tässä yhteydessä vastaajilta tiedusteltiin myös sitä, ovatko he keskustelleet lääkärin tai terveydenhoitajan kanssa liikunnan tarpeellisuudesta tai saaneet kehotuksen liikkua enemmän. Erikseen kartoitettiin vielä vastaajien osallistumista ohjattuun liikuntaan, kuten esimerkiksi voimistelu- tai palloiluryhmiin. Nukkumiseen liittyen vastaajilta kysyttiin kuinka usein nämä kohtaavat erilaisia ongelmia nukahtamiseen ja unen laatuun liittyen. Keskimääräistä unen määrää ja sen tarvetta kysyttiin erikseen. Lisäksi tiedusteltiin mahdollisista terveydellisistä syistä tehdyistä elintapamuutoksista, muun muassa tupakoinnin lopettamisesta ja laihduttamisesta. Myös pituutta ja painoa kysyttiin.

Avun tarpeeseen ja auttamiseen liittyen vastaajilta kysyttiin, saivatko he edellisen vuoden aikana kodin ulkopuolista apua erilaisissa arkeen liittyvissä toiminnoissa kuten talous- tai kotitöissä tai kaupassa käynnissä tai muussa asioinnissa. Lisäksi kysyttiin, mistä apua oli saatu. Vastaajia pyydettiin myös kertomaan, onko heidän lähipiirissään ikääntynyt, vammainen tai pitkäaikaisesti sairas henkilö, jota he auttavat säännöllisesti. Terveyspalveluiden käyttöä selvitettiin kysymällä vastaajilta sairaalassa hoidettavana olosta sekä eri lääkäreiden ja hoitajien vastaanotolla käynneistä. Vastaajilta tiedusteltiin myös heidän tyytyväisyyttään käyttämiinsä terveyspalveluihin. Erikseen tiedusteltiin myös terveyspalvelujen puhelin- ja nettineuvonnan käyttöä ja tyytyväisyyttä niihin. Sosiaalipalveluista vastaajilta kysyttiin eri palveluiden, kuten lasten päivähoitopalveluiden tai toimeentulotukipalveluiden käytöstä sekä tiedusteltiin sitä, kuinka tyytyväisiä käytettyihin palveluihin oltiin. Sosiaali- ja terveyspalveluista ja niiden tuottamisesta esitettiin myös joitakin yleisluonteisia väittämiä, joihin pyydettiin vastaajilta mielipidettä. Lisäksi pyydettiin ottamaan kantaa väitteisiin, jotka koskevat Tampereen kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämistä ja rahoitusta.

Vastaajien kokemaa turvallisuutta kartoitettiin kysymyksillä eri asioiden, kuten toimeentulo-ongelmien tai väkivallan pelon, aiheuttamasta huolesta tai turvattomuudesta, sekä tiedustelemalla arviota elämisen turvallisuudesta nykyisin verrattuna tilanteeseen kolme vuotta sitten. Lopuksi vastaajilta kysyttiin arviota omasta asuinalueestaan mm. ympäristön siisteyden ja puhtauden, viheralueiden riittävyyden sekä liikenneturvallisuuden suhteen ja heiltä tiedusteltiin myös, pelkäävätkö he liikkua asuinalueellaan yksin iltaisin tai ovatko he joutuneet edellisen vuoden aikana väkivallan tai pelottavien uhkausten kohteeksi omalla asuinalueellaan.

Taustamuuttujina aineistossa ovat vastaajan sukupuoli, ikä, asumisaika Tampereella, perhemuoto, kotitalouden alle 17-vuotiaiden lasten lukumäärä ja nuorimman lapsen syntymävuosi, koulutus, pääasiallinen toiminta, työttömyyden kesto, työsuhteen luonne sekä internetin käyttömahdollisuudet. Lisäksi aineistossa on mukana tieto siitä, mihin sosiaali- ja terveystoimen palvelupiiriin kukin vastaaja kuului, sekä missä osassa Tamperetta tämä sijaitsee. Myös kunkin vastaajan vastaustapa, internet- tai paperilomake, on kirjattu ylös.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.