FSD2326 Yliopisto-opiskelijoiden terveystutkimus 2004

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Kunttu, Kristina (Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS))
  • Huttunen, Teppo (Oy 4Pharma Ltd)

Keywords

alkoholinkäyttö, asenteet, henkinen hyvinvointi, huumeet, ihmissuhteet, liikunta, oireet, opiskelijat, opiskelu, opiskeluterveydenhuolto, ravitsemuskäyttäytyminen, seksuaaliterveys, taloudellinen tila, tapaturmat, terveydentila, terveyskäyttäytyminen, toimeentulo, tupakointi

Abstract

Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimuksessa kartoitettiin laajasti vastaajien terveyttä ja terveyteen vaikuttavia tekijöitä. Isompia pääteemoja kyselyssä oli terveydentila, terveyskäyttäytyminen, opiskelu, ihmissuhteet, työssäkäynti ja toimeentulo, terveyspalvelujen käyttö sekä seksuaaliterveys.

Terveydentilaa kartoitettiin kysymällä sekä todettuja sairauksia että koettua terveydentilaa. Kysyttiin myös lääkkeiden ja lääkkeenomaisten tuotteiden käyttämisestä sekä ehkäisystä, laihduttamisesta ja unen määrästä. Oireilua selvitettiin tiedustelemalla useiden erilaisten fyysisten ja psyykkisten oireiden esiintymistä, myös seksuaaliterveyden, syömishäiriöiden ja suun terveyden osalta. Näistä vastauksista muodostettiin tutkimuksessa käytetty oireindeksi. Naisten- ja miestenvaivat kartoitettiin erikseen. Psyykkistä terveyttä tutkittiin lisäksi GHQ12-seulan (General Health Questionnaire) ja Salli Saaren kehittämän mielenterveysseulan avulla. Jälkimmäisessä vastaajia pyydetään arvioimaan mm. otteen saamista opiskelusta, omia voimia ja kykyjä sekä mielialaa.

Terveyskäyttäytymistä selvitettiin mm. hampaiden hoitoa, liikuntaa, ravintoa, alkoholin käyttöä ja tapaturmia koskevilla kysymyksillä. Kysymyksiä esitettiin hampaiden hoidon tottumuksista, esimerkiksi hammastahnan käytöstä. Vastaajia pyydettiin myös ilmoittamaan kuinka usein ja miksi he harrastavat liikuntaa, sekä kenen järjestämään liikuntatoimintaan he osallistuvat. Ravintotottumuksia kartoitettiin kysymällä maito- ja viljatuotteiden, hedelmien, marjojen, vihannesten sekä sokeri- ja rasvapitoisten tuotteiden käytöstä. Lisäksi kysyttiin, noudattavatko vastaajat jotakin erityisruokavaliota. Alkoholinkäytöstä tiedusteltiin käytön tiheyttä, käytetyn alkoholin määrää, sosiaalisen paineen vaikutusta alkoholinkäyttöön ja aiheutuuko alkoholin käytöstä ongelmia. Kyselylomake sisälsi AUDIT-testin (Alcohol Disorders Test). Huumeiden käytöstä kysyttiin, ovatko vastaajat käyttäneet nimettyjä huumeita tai lääkkeitä päihtymistarkoituksessa. Tapaturmiin ja liikenneturvallisuuteen liittyen esitettiin kysymyksiä mm. turvavyön ja pyöräilykypärän käytöstä. Vastaajilta kysyttiin myös tupakoinnista sekä nuuskaamisesta. Terveysasenteita kartoitettiin tiedustelemalla, kuinka tärkeänä vastaajat pitävät, että lainsäädännöllä säädellään esimerkiksi tupakointia julkisissa tiloissa, alkoholin myyntiä vähittäiskaupoissa tai kannabiksen käyttöä.

Opiskelusta kysyttiin mm. opiskelun kestoa, opintomenestystä sekä ovatko vastaajat mielestään oikealla opiskelualalla. Lisäksi kysyttiin oppilaitoksen antaman opinto-ohjauksen ja -neuvonnan laatua sekä kuka on antanut tukea opintoihin liittyvissä asioissa. Vastaajia pyydettiin myös ilmoittamaan onko heillä vaikeuksia erilaisissa opiskeluun liittyvissä asioissa. Ihmissuhteista tiedusteltiin mm. perhemuotoa, lasten lukumäärä, lähipiirin kokoa ja sosiaalisen kanssakäymisen aktiivisuutta. Taloudellista tilannetta selvitettiin kysymällä ansiotyössä käyntiä sekä arviota taloudellisesta tilanteesta.

Seuraavaksi kartoitettiin terveyspalveluiden käyttöä. Vastaajilta tiedusteltiin, kuinka usein he ovat viimeisen vuoden aikana käyttäneet YTHS:n tai muun palveluntarjoajan terveydenhuoltopalveluita kuten terveydenhoitajaa, yleislääkäriä, erikoislääkäriä, hammaslääkäriä tai psykiatria. Niiltä, jotka olivat käyttäneet muita kuin YTHS:n palveluita, kysyttiin miksi. Vastaajia pyydettiin arvioimaan, millaiseksi he kokivat saamansa palvelun viimeisimmällä YTHS:n käyttökerralla. YTHS:n verkkopalvelujen käyttöä tiedusteltiin myös. Lisäksi kysyttiin haluaisivatko vastaajat terveydenhuoltopalveluiden apua eri asioissa kuten stressinhallinnassa, ravinto- ja liikunta-asioissa, tupakoinnin lopettamisessa tai ihmissuhde- tai itsetuntoasioissa.

Lopuksi esitettiin kysymyksiä seksuaaliterveydestä. Kysyttiin sukupuoliyhdyntöjen tiheyttä, mahdollisia kondominkäytön ongelmia sekä ovatko vastaajat sairastaneet klamydia-sukupuolitaudin. Naisilta kysyttiin vielä jälkiehkäisyn käytöstä sekä onko heille tehty raskaudenkeskeytystä.

Taustatietoina olivat ikä, opiskelupaikkakunta, koulutusala, sukupuoli, kieli sekä tieto siitä, antoiko vastaaja YTHS:lle palautetta lomakkeen lopussa.

Tutkimusta on rahoittanut YTHS:n tutkimus- ja kehittämisrahasto.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.