FSD2336 Koulun hyvinvointiprofiili 2004-2005: toisen asteen oppilaitokset

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Konu, Anne (Tampereen yliopisto. Terveystieteen laitos)

Keywords

arvostus, hyvinvointi, ilmapiiri, itsensä toteuttaminen, koettu terveys, koulukiusaaminen, opiskelijat, opiskeluympäristö, oppilaitokset, sosiaaliset suhteet, terveydentila, tyytyväisyys

Abstract

Tässä aineistossa tarkastellaan toisen asteen oppilaitosten opiskelijoiden hyvinvointia oppilaitoksessa. Kyselyn teemat ovat oppilaitoksen olosuhteet, sosiaaliset suhteet, itsensä toteuttamisen mahdollisuudet ja terveydentila. Kysymykset on esitetty väittäminä ja monivalintakysymyksinä. Väittämiä arvioidaan viisiportaisella asteikolla "täysin samaa mieltä" - "täysin eri mieltä".

Oppilaitoksen olosuhteita kartoittavat kysymykset liittyvät oppilaitoksen tiloihin ja toimintaan. Opiskelijoilta kysytään esimerkiksi luokkien koosta, lämpötilasta, ilmanvaihdosta, tilojen siisteydestä, wc-tiloista sekä pihan ja koulurakennuksen viihtyisyydestä ja turvallisuudesta. He arvioivat myös oppituntien työrauhaa, opiskeluun liittyvän työn määrän sopivuutta, oppilaitoksen sääntöjen järkevyyttä, lukujärjestystä sekä onko terveydenhoitajan ja kuraattorin luo helppo päästä käymään. Sosiaalisiin suhteisiin liittyvissä väittämissä tarkastellaan opiskelukavereiden keskinäisiä suhteita, opettaja-opiskelijasuhdetta ja perheen osallistumista koulunkäyntiin. Vastaajilta kysytään esimerkiksi ryhmätyöskentelyn sujumisesta, opiskelukaverien toisilleen tarjoamasta avusta, opettajien ystävällisyydestä ja kohtelevatko opettajat opiskelijoita oikeudenmukaisesti. Opiskelijat arvioivat myös, arvostaako perhe heidän koulutyötään ja auttaako perhe tarvittaessa opintoihin liittyvissä asioissa. Lisäksi kartoitetaan, onko vastaajaa kiusattu oppilaitoksessa kuluvan lukukauden aikana ja onko hän itse osallistunut muiden opiskelijoiden kiusaamiseen.

Itsensä toteuttamisen mahdollisuuksiin liittyvät väittämät koskevat opiskelua oppilaitoksessa. Esimerkiksi kokeeko vastaaja, että opettajat rohkaisevat häntä ilmaisemaan mielipiteensä, huomioidaanko opiskelijoiden mielipiteet oppilaitoksen kehittämisessä, onko vastaaja löytänyt itselleen sopivan opiskelutavan, arvostaako hän omaa opiskeluaan ja saako hän tarvitessaan tukiopetusta. Terveydentilaa koskevissa kysymyksissä vastaaja arvioi onko hänellä ollut erilaisia oireita ja sairauksia (mm. vatsakipuja, vaikeuksia päästä uneen tai heräilemistä öisin, päänsärkyä, alakuloisuutta ja pelkoa) kuluvan lukukauden aikana.

Taustakysymykset ovat sukupuoli, ikä, luokka-aste ja ryhmätunnus.

Study description in machine readable DDI-C 2.5 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.