FSD2362 Energia-asennetutkimus 2004

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Kiljunen, Pentti (Yhdyskuntatutkimus)

Keywords

asenteet, bioenergia, energia, kivihiili, maakaasu, sähkömarkkinat, sähköntuotanto, vesivoima, ydinenergia, ydinvoimalat, öljy

Abstract

Tutkimuksessa selvitettiin väestön suhtautumista energiapolitiikkaan. Aineisto on osa laajaa 1983 aloitettua tutkimussarjaa. Energia-asioita koskevia mielipiteitä, uskomuksia, asenteita ja tietoja kartoitettiin esittämällä energiapolitiikkaan, energian tuotantoon ja ympäristöasioihin liittyviä väittämiä.

Vastaajat kertoivat, mihin suuntaan Suomen sähköntuotantoa tulisi heidän mielestään kehittää eri energiavaihtoehtojen osalta. Heiltä kysyttiin myös, kuinka luotettavina tietolähteinä he pitivät eri tahoja sähköntuotantovaihtoehtojen ympäristövaikutuksia, kustannuksia ja riskejä koskevissa asioissa. Lopuksi esitettiin erilaisia julkisessa keskustelussa esiin nousseita arvioita ja väitteitä koskien ilmastonmuutosta, Kioton ilmastosopimusta sekä päästökauppaa ja pyydettiin mielipidettä näistä asioista.

Taustamuuttujina ovat mm. sukupuoli, ikä, asuinpaikkakunnan koko, maakunta, koulutus, ammattiasema ja poliittinen suuntautuneisuus.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.