FSD2392 Tampereen Harrastava iltapäivä: lapset 2007

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Häikiö, Liisa (Tampereen kaupunki. Hyvinvointipalvelujen kehittämisyksikkö)
  • Vänninmaja, Paula (Tampereen kaupunki. Hyvinvointipalvelujen kehittämisyksikkö)

Keywords

harrastukset, iltapäivätoiminta, järjestöt, kerhot, kiusaaminen, kouluruokailu, koulut, lapset (ikäryhmä), liikunta, oppilaat, syrjäytyminen, yhteistyö

Abstract

Vuonna 2007 käynnistyneessä Harrastava iltapäivä -hankkeessa Tampereen kaupunki järjesti koulupäivän jälkeen vapaaehtoista harrastustoimintaa 3. - 9.-luokkalaisille. Harrastus- ja kerhotoiminta järjestettiin yhteistyössä järjestöjen, seurojen ja seurakuntien kanssa. Hankkeen väliarviona tehtiin kyselytutkimukset, joiden avulla arvioitiin hankkeen tavoitteiden ja käytäntöjen ovat toteutumista ensimmäisen toteutuskauden aikana. Hanketta arvioitiin lasten, vanhempien, koulujen henkilökunnan ja kerho-ohjaajien näkökulmasta. Tämä kysely käsittää oppilaiden vastaukset.

Aluksi oppilailta kysyttiin taustatietoja, kuten koulua, jossa lapsi opiskelee, sukupuolta, ikää, luokka-astetta ja kerhoihin osallistumista. Tämän jälkeen selvitettiin syitä kerhoon osallistumiselle tai osallistumatta jättämiselle. Oppilailta tiedusteltiin, olivatko he saaneet kerhossa uusia ystäviä, ja mitä he tekisivät, mikäli eivät olisi kerhossa. Mielipiteitä kerhotoiminnasta selvitettiin kysymällä mm. ovatko oppilaat viihtyneet kerhossa, onko kerhotoiminta vastannut odotuksia, onko harrastustoiminta vähentänyt yksin vietettyä aikaa ja onko kerho vaikuttanut läksyjen tekoon. Seuraavaksi tiedusteltiin kerhoon liittyvien asioiden tärkeyttä, kuten kuinka tärkeänä vastaajat pitivät osallistumista toiminnan suunnitteluun ja kuinka tärkeää oli kokea olevansa tärkeä ja hyödyllinen. Oppilaat ottivat kantaa hyvän kerho-ohjaajan ominaisuuksiin ja Harrastava iltapäivä -hankkeen tiedotukseen sekä koulussa järjestettävään välipalaan. Lopuksi vastaajat esittivät toiveensa siitä, millaisia kerhoja he toivoivat tulevaisuudessa järjestettävän.

Taustamuuttujina olivat vastaajan sukupuoli, ikä ja luokka-aste.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.