FSD2398 Hoiva-alalla toimivien naisten yrittäjäelämäkerrat 2004-2005

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Hasanen, Kirsi (Tampereen yliopisto. Naistutkimuksen laitos)

Keywords

elämäkerrat, hoitoala, hoitokodit, hoivayrittäjät, hoivayritykset, kotipalvelut, kuntoutus, naiset, palvelukodit, päiväkodit, yrittäjät

Abstract

Tutkimuksessa pyritään selvittämään, kuinka hoivayrittäjät luovat ammatillista identiteettiään. Tutkimusta varten kerättiin kirjoituspyyntöjen avulla vuosien 2004 - 2005 aikana 33 yrittäjäelämäkertaa naisilta, jotka toimivat yrittäjinä hoiva-alalla. Kirjoittajat asuivat ympäri Suomea ja heidän hoivayritystensä toimiala vaihteli suuresti. Yritysten joukossa oli muun muassa nuorisokoteja, päiväkoteja, kuntoutumiskoteja, hoitokoteja, palvelutaloja, lasten kerhoja ja kotipalveluita.

Koko aineisto on yhteismitaltaan noin 101 sivua, ja yksittäisten elämäkertojen pituus vaihtelee yhdestä sivusta 13 sivuun. Kirjoittajat pohtivat omaa yrittäjyyttään hyvin vaihtelevalla tarkkuudella. Aineistoa luovutetaan tutkimus- ja opetuskäyttöön sen jälkeen, kun aineiston kerääjä on saanut oman tutkimuksensa valmiiksi.

Elämäkerroissaan yrittäjät kuvasivat esimerkiksi yrittäjäksi ryhtymiseen vaikuttaneita seikkoja, jotka saattoivat liittyä esimerkiksi kokemuksiin työelämässä tai perhe-elämässä. Kirjoittajat kertoivat myös yrityksen perustamisen vaiheista: liikeidean synnystä, rahoituksen ja tilojen hankkimisesta, kurssien käymisestä ja muista käytännön järjestelyistä. Lisäksi kuvattiin yrityksen toimintaa sekä toiminnan taustalla olevia periaatteita ja arvoja. Monet kirjoittivat niin ikään yrittäjänä kohtaamistaan vaikeuksista ja yrittäjyyteen liittyvistä epäkohdista lainsäädännössä sekä esittivät neuvoja tuleville yrittäjille. Toisaalta esiin tuotiin paljon myös yrittäjyyteen liittyviä hyviä puolia. Lisäksi kirjoituksissa pohdittiin yrityksen tulevaisuutta sekä omaa soveltuvuutta yrittäjäksi ja johtajaksi.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.