FSD2420 Valtaresurssit 2007

The dataset is (A) openly available for all users without registration (CC BY 4.0).

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Vanhanen, Tatu

Keywords

demokratia, demokratisoituminen, henkinen pääoma, koulutus, lukutaito, maaseutuväestö, maatalousyhteiskunta, resurssit, taloudellinen kehitys, valta, valtio-oppi, yhteiskuntakehitys

Abstract

Aineisto on jatkoa professori Tatu Vanhasen kokoamalle aineistolle FSD1216 Demokratisoituminen ja valtaresurssit 1850-2000, joka oli tulos pitkäaikaisesta valtioiden demokratisoitumista ja valtaresursseja koskevasta tutkimustyöstä. Erilaisista kirjallisista lähteistä kootut, päivitetyt tiedot on julkaistu myös Vanhasen julkaisussa "The Limits of Democratization". Teoksessa julkaistujen numerotietojen alkuperäiset lähteet on koottu erilliseen dokumenttiin, johon on linkki alla kohdassa: muu materiaali: alkuperäislähteet.

Aineisto sisältää kahdeksan eri resurssien jakautuneisuutta kuvaavan muuttujan arvot valtioittain. Näitä ovat: 1) Korkeakouluopiskelijoiden osuus (Tertiary Enrollment Ratio %); 2) Lukutaitoisten osuus aikuisväestöstä (Adult Literacy Rate %); 3) Älyllisten valtaresurssien indeksi (Index of Intellectual Power Resources, IR); 4) Perhetilojen osuus (Family Farms, FF %); 5) Agraariväestön osuus (Agricultural Population, AP %); 6) Arvioitu taloudellisten valtaresurssien jakautuneisuuden aste (Estimated Degree of Decentralization of Economic Power Resources, DD); 7) Taloudellisten valtaresurssien indeksi (Index of Economic Power Resources, ER); ja 8) Valtaresurssi-indeksi (Index of Power Resources, IPR). Muuttujien tiedot on päivitetty edellisestä aineistosta, ja näiden laskutapaa on joissain tapauksissa tarkennettu tai nämä on muodostettu kokonaan uudella tavalla.

Korkeakouluopiskelijoiden osuus (Tertiary Enrollment Ratio %) perustuu korkeakoulutukseen osallistuvien prosenttiosuuteen relevantissa ikäluokassa. Lukutaitoisten osuus aikuisväestöstä (Adult Literacy Rate %) lasketaan prosentteina aikuisväestöstä. IR on näiden kahden keskiarvo.

Perhetilojen osuus (Family Farms, FF %) tarkoittaa perhetilojen yhteenlaskettua pinta-alaa koko viljelypinta-alasta tai maatilojen kokonaisalasta prosentteina. Agraariväestön osuus vuosilta 2000-2005 on muuttujassa AP. DD saadaan, kun lasketaan yhteen köyhyysrajan alla elävät (%) ja rikkaimman 10 % osuus koko väestön tuloista tai kulutuksesta vähennettynä 10 prosenttiyksikköä, ja vähennetään saatu summa sadasta. Joissain tapauksissa saatua prosenttilukua on vähennetty tai kasvatettu syistä, jotka on esitelty tarkemmin Vanhasen teoksessa The Limits of Democratization. ER lasketaan kaavalla ER=(FF * AP) + (DD * NAP), missä NAP=100-AP. Viimeinen muuttuja, IPR (The Index of Power Resources), saadaan jakamalla IR:n ja ER:n tulo sadalla.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.