FSD2428 Nuorten vapaa-aika 2009

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Nuorisoasiain neuvottelukunta (Nuora)
  • Nuorisotutkimusseura. Nuorisotutkimusverkosto

Keywords

harrastukset, keskinäisviestintä, koulutus, matkustaminen, nuoret, perhesuhteet, poliittisuus, päihteet, vapaa-aika

Abstract

Tutkimuksessa kartoitettiin nuorten vapaa-aikaa, paljonko sitä on ja kuinka mielekkääksi 10-29-vuotiaat nuoret (n=1201) sen kokivat. Samalla selvitettiin, kuinka nuoret kokivat itse kykenevänsä vaikuttamaan vapaa-ajan viettomahdollisuuksiinsa.

Aluksi selvitettiin vastaajien koulutus, kodin taloudellinen tilannne ja vastaajan työtilanne. Samoin kyseltiin kuuluivatko vastaajat eri ryhmiin tai jengeihin, edustivatko he jotain nuorisotyyliä sekä kokivatko vapaa-ajan ja työn välisen rajan epäselväksi. Vanhempien luona asuvilta vastaajilta tiedusteltiin kuinka paljon he kokivat voivansa vaikuttaa mm. kotiintuloaikoihin, kavereiden kanssa oloon, perheen yhteisiin hankintoihin ja harrastuksiinsa. Erilaisiin seuroihin, järjestöihin ja harrastuksiin osallistumista selvitettiin kyselemällä, kuinka pitkään vastaaja oli ollut toiminnassa mukana, kuuluiko hallituksiin tai toimielimiin, osallistuiko toiminnan suunnittelemiseen, uskoiko olevansa mukana vielä kahden vuoden kuluttua. Lisäksi selvitettiin osallistuiko nuori sellaiseen toimintaan, joka ei tapahtunut järjestössä tai seurassa sekä oliko nuori mukana toiminnassa, joka ei ollut järjestettyä.

Asenteita vapaa-ajan toimintaan selvitettiin mm. kysymällä, pitäisikö toimintaa olla erikseen tytöille ja pojille, pitikö vastaaja järjestötoimintaa vanhanaikaisena, antoivatko vanhemmat osallistua toimintaan, oliko vastaajalla rahaa osallistua ja kokiko vastaaja voivansa vaikuttaa asuinpaikallansa järjestettävään toimintaan. Poliittista aktiivisuutta kartoitettiin selvittämällä kodin ja vastaajan sijoittumista vasemmisto-oikeisto -akselille. Päihteiden käyttöä selvitettiin kyselemällä lapsuudenkodin alkoholikäyttöä sekä vastaajan alkoholin ja kannabiksen käyttöä. Lopuksi selvitettiin mm. yhteydenpitoa ystäviin ja perheenjäseniin, tyytyväisyyttä vapaa-aikaan, elämään ja terveydentilaan, sekä sitä kenen kanssa vastaaja keskusteli vaikeista asioista.

Taustamuuttujina olivat mm. ikä, sukupuoli, kieli ja koulutus.

Study description in machine readable DDI-C 2.5 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.