FSD2457 Helsingin Alppiharjussa asuvat 75 vuotta täyttäneet vanhukset ja depressiivisten oireiden tunnistaminen 1992

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Tepponen, Pirkko

Keywords

apuvälineet, asuminen, avuntarve, harrastukset, ikääntyneet, itsetuhokäyttäytyminen, masennus, sairaudet, terveydentila, toimeentulo, tyytyväisyys, vanhukset, vanhustenhuolto, yksinäisyys

Abstract

Tutkimuksessa haastateltiin Helsingin Alppiharjussa kotona tai kodinomaisissa olosuhteissa asuvia yli 75-vuotiaita henkilöitä. Kysymykset käsittelivät muun muassa haastateltavien fyysistä ja psyykkistä terveydentilaa, asumista, sosiaalista kanssakäymistä ja avun saantia.

Aluksi tutkittiin haastateltavan muistamisen tasoa oikein/väärin-kysymyksillä, joissa tiedusteltiin esimerkiksi haastatteluhetken päivämäärää ja viikonpäivää, vastaajan ikää ja syntymäaikaa sekä Suomen nykyisen ja edellisen presidentin nimeä. Seuraavaksi selvitettiin vastaajien subjektiivista tyytyväisyyttä muun muassa asumisen, taloudellisen tilanteen, terveydentilan, toimeentulon ja yksinäisyyden mittareilla. Tämän jälkeen kysyttiin, onko vastaajilla esiintynyt erilaisia oireita, kuten mielenmasennusta, itkukohtauksia, unihäiriöitä, alentunutta ruokahalua, ummetusta, sydämen tykyttelyä, väsymystä, sekavuutta, tyhjyyden tunnetta tai tyytymättömyyttä. Asumiseen liittyen kysyttiin, kauanko vastaajat ovat asuneet Helsingissä sekä mistä ja miksi he ovat sinne muuttaneet. Lisäksi tiedusteltiin vastaajan eläkkeelle jäämisen syytä sekä sitä, onko vastaaja kohdannut leskeytymisen, läheisen kuoleman tai avio-/asumuseron lähiaikoina.

Seuraavissa kysymyksissä selvitettiin vastaajien pitkäaikaisia sairauksia, lääkitystä, näkökykyä ja kuuloa, apuvälineiden käytön tarvetta sekä harrastuksia. Vastaajien sosiaaliseen kanssakäymiseen liittyen kysyttiin, käyvätkö omaiset, ystävät ja naapurit usein tapaamassa sekä käykö vastaaja itse kyläilemässä. Lopuksi selvitettiin vastaajien avun saantia, avun tarpeita ja apua antavia tahoja. Lisäksi kysyttiin muun muassa, mitä vastaajat ajattelevat vanhuudesta ja mikä uskonnon merkitys heille on.

Taustatietoina tutkimuksessa olivat sukupuoli, syntymävuosi, siviilisääty, koulutus, ammatti ja asumiseen liittyvät muuttujat.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.