FSD2461 Suomalaisten naisopiskelijoiden haastattelut 2008-2009

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Mary, Aurelie (Tampereen yliopisto. Sosiologian ja sosiaalipsykologian laitos)

Keywords

aikuisuus, asuminen, harrastukset, korkeakouluopiskelu, nuoruus, opiskelu, perhe-elämä, sukupolvet, työ, työelämä, työmarkkinat, yliopistot

Abstract

Englanninkieliset haastattelut on tehty vertailututkimukseen, jossa tutkitaan nuorten aikuisten naisten sosiaalista ja taloudellista tilannnetta Suomessa ja Ranskassa. Haastatteluihin valitut olivat siirtymävaiheessa yliopistosta työelämään.

Aluksi haastatelluilta kyseltiin heidän koulutuksestaan, muun muassa mitä he opiskelevat, missä vaiheessa opinnot ovat, miksi he päättivät opiskella juuri tätä alaa, kuinka koulutettuja heidän perheensä muut jäsenet ovat ja mitä he ajattelevat suomalaisesta yliopistojärjestelmästä. Seuraavat kysymykset koskivat työmarkkinoita, mm. minkälaista työtä haastateltavat haluaisivat tehdä, minkälaista työkokemusta heillä on, minkälaisena he näkevät työmarkkinat ja työelämän ja miltä työelämään siirtyminen tuntuu. Tämän jälkeen haastattelijoilta kysyttiin heidän asumisjärjestelyistään, missä he asuivat, kuinka he rahoittavat asumisensa ja halusivatko he joskus ostaa oman asuntonsa tai talonsa. Seuraavat kysymykset koskivat vastaajien perhettä, kysymyksissä tiedusteltiin onko vastaajilla työ vai perheen perustaminen suurempi prioriteetti, haluavatko he naimisiin tai lapsia ja miten vastaajat pyrkivät tasapainottelemaan uran ja perheenäidin roolien välillä. Harrastuksista vastaajilta kysyttiin sitä, minkälaisia harrastuksia heillä on, kuinka paljon aikaa harrastuksille vastaajat omistavat ja miten he onnistuvat yhdistämään nämä tulevan työ- ja perhe-elämän kanssa. Viimeinen kysymyssarja koski siirtymää nuoruudesta aikuisuuteen, minkälaisena he näkivät aikuisuuden, miten siirtyminen yliopistomaailmasta työelämään tulee sujumaan ja ovatko he yleisesti tyytyväisiä elämään.

Seuraava sarja kysymyksiä koski nuorten ihmisten nykyistä tilannetta yleensä. Vastaajilta kysyttiin, miten vastaajat kokivat yliopisto-opiskelijoiden nousevan määrän, kuinka monta ystävää heillä on, jotka eivät opiskele yliopistossa, millaisena he näkevät ystäviensä integroitumisen työmarkkinoilla, miten heidän ikätoverinsa asuvat ja rahoittavat asumisensa, mitkä ovat heidän ystäviensä perhetilanteensa ja niin edelleen. Tässä osiossa toistettiin ensimmäisen osion teemat ja vastaajia pyydettiin kuvaamaan tilannetta yleisemmin, eikä pelkästään omalta kohdaltaan.

Kolmas osio koski mennyttä aikaa, sitä millainen vastaajien vanhempien koulutus on, miten heidän vanhempansa menestyivät työmarkkinoilla, miten heidän vanhempansa järjestivät asumisensa, miten vanhempien perheenmuodostuksensa sujui, minkälaisia harrastuksia näillä oli ja niin edelleen. Tässä osiossa ensimmäisen ja toisen osion teemat toistuivat jälleen ja tällä kertaa vastaajia pyydettiin kuvaamaan tilannetta heidän vanhempiensa näkökulmasta, ajalta jolloin heidän vanhempansa olivat heidän ikäisiään.

Loppuyhteenvedossa haastateltavia pyydettiin kuvailemaan tulevaisuuttaan, miten he kokevat naisena olemisen helpottavan tai hankaloittavan aikuis-/työelämään siirtymistä ja pitävätkö he omaa sukupolveaan erityisinä tai ainutkertaisena.

Aineistosta on tehty html-versio, jonka hakemiston avulla haastatteluja/kirjoituksia/tms. on helppo selata.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.