FSD2470 Kunnallisalan ilmapuntari 2009: valtuutetut

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Kunnallisalan kehittämissäätiö

Keywords

julkiset palvelut, kunnallishallinto, kunnallispoliitikot, kunnanvaltuutetut, kunnat, lama, puolueet, vaikuttaminen, yksityistäminen

Abstract

Kyselyssä selvitettiin valtuutettujen mielipiteitä kunnista ja kunnallisten palveluiden järjestämisestä erityisesti taloustaantuman olosuhteissa. Aluksi kysyttiin, mitkä luetelluista asioista huolestuttavat vastaajia kotikunnissaan. Vaihtoehtoja olivat muun muassa sosiaali- ja terveyspalveluiden heikko saatavuus, rasismin ja ulkomaalaisvihamielisyyden esiintyminen, rikollisuuden määrä, ympäristön epäsiisteys, liikennemelu ja kunnan taloudellisen tilan kehitys. Tämän jälkeen lueteltiin erilaisia kuntien palveluja, taloutta ja hallintoa koskevia tavoitteita ja keinoja, ja pyydettiin valtuutettuja kertomaan, mitkä niistä he hyväksyisivät meneillään olevan talouden taantuman aikana. Vaihtoehtoja olivat esimerkiksi kunnallisveron korottaminen, kunnallisten palveluiden ulkoistaminen ja kunnan palvelujen laatutason laskeminen.

Seuraavaksi lueteltiin kunnan menokohteita, kuten viher- ja virkistysalueiden kunnossapito, joukkoliikennepalvelut, yrityselämän tukeminen, lasten päivähoito ja kulttuuripalvelut. Vastaajilta kysyttiin, mistä menoista voitaisiin heidän mielestään säästää silloin, kun kuntien on karsittava menojaan. Lisäksi vastaajat arvioivat erilaisten palveluiden, kuten koulujen, toimeentulotuen ja terveyspalveluiden, toteuttamista kunnissaan. He kertoivat mielipiteensä myös siitä, mitkä näistä palveluista kuuluvat ehdottomasti kuntien vastuulle, ja mitkä voitaisiin luovuttaa valtion, yritysten, yhteisöjen tai kuntalaisten itsensä hoidettavaksi. Lopuksi valtuutetut kertoivat, kuinka samaa tai eri mieltä he ovat erilaisten väittämien kanssa, jotka koskivat muun muassa kunnallisten palveluiden kohdentamista, yksityistämistä sekä kunnan virkamiesten ja luottamushenkilöiden valtaa.

Taustamuuttujia olivat puoluekanta, sukupuoli, kunnan asukasmäärä ja maakunnallinen liitto, jonka alueella kunta sijaitsee.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.