FSD2471 Yksinhuoltajien haastattelut 2001 ja 2003

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Hakovirta, Mia (Turun yliopisto. Sosiaalipolitiikan laitos)

Keywords

ansiotyö, arki, avioero, elatusapu, elintaso, eroaminen (ihmissuhteet), hyvinvointi, isyys, lastenhoito, sosiaaliset suhteet, sosiaaliturva, syrjäytyminen, toimeentulo, työttömyys, vanhemmat, vanhemmuus, yksinhuoltajaperheet, yksinhuoltajat, äitiys

Abstract

Aineisto koostuu yksinhuoltajahaastatteluista, jotka kerättiin 22 eri yksinhuoltajalta vuosina 2001 ja 2003. Haastattelut valottavat yksinhuoltajien kohtaamia ongelmia koskien tulotasoa, elatusapua ja -tukea, koulutusta, asuinympäristöä, perhe- ja sukulaisuussuhteita, eroa ja sen jälkeistä elämää, lastenhoitoa, sekä yksinhuoltajiin kohdistuvia ennakkoluuloja. Haastatteluote kerättiin Etelä-Suomessa sijaitsevan kaupunkimaisen kunnan lähiöiden ja kylien asujaimistosta. Haastatteluissa käsitellään myös asuinpaikkavalintaa ja hyvinvointipalveluiden laatua.

Haastattelut tehtiin suurimmaksi osaksi haastateltavien kotona ja vastaukset ovat muodoltaan vapaita ja kerronnallisia. Kysymykset varioivat ja muuttuvat keskustelun rakenteen mukana, mutta perusasettelu keskittyy asuinoloihin, mahdolliseen avioeroon ja sen syihin, sekä haastatellun toimeentuloon yhden tai useamman lapsen yksinhuoltajana.

Taustatietoina ovat vastaajan ikä, siviilisääty, koulutustaso, työmarkkina-asema, onko haastateltavalla alle kouluikäisiä lapsia, sekä alle 18-v. lasten lukumäärä.

Aineistosta on tehty html-versio, jonka hakemiston avulla haastatteluja/kirjoituksia/tms. on helppo selata.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.