FSD2474 Opiskelu ammattikorkeakoulujen englanninkielisissä koulutusohjelmissa 2009

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Niemelä, Anna (Opiskelijajärjestöjen tutkimussäätiö (Otus))

Keywords

ammattikorkeakoulut, kansainvälistyminen, kielet, kielitaito, korkeakouluopiskelu, opiskelijajärjestöt, opiskelijavaihto, opiskelu, oppiminen, työelämä, työharjoittelu, ulkomaalaiset

Abstract

Tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella ammattikorkeakoulujen englanninkielisissä koulutusohjelmissa opiskelevien suomalaisten ja kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden kokemuksia opinnoistaan. Tutkimus toteutettiin internet-lomakekyselynä ja se suunnattiin vuosina 2005-2008 opintonsa aloittaneille perustutkinto-opiskelijoille. Kyselyyn vastasi 687 opiskelijaa, joista 38% oli suomalaisia ja 62% kansainvälisiä tutkinto-opiskelijoita.

Aineisto sisältää kahden vastaajaryhmän, suomalaisten ja ulkomaalaisten, vastaukset. Kyselylomakkeet olivat joiltakin osin erilaiset. Osa kysymyksistä esitettiin vain toiselle vastaajaryhmälle.

Kysely rakentui seitsemästä osiosta. Aluksi selvitettiin eri seikkojen vaikutusta koulutusohjelmaan hakeutumiselle. Opintojen tasoa ja kansainvälisyyttä selvitettiin kysymyksillä opetusmenetelmistä, vaihto-opiskeluun osallistumisesta, kieli- ja kulttuuriopinnoista, työharjoittelusta, ura- ja rekrytointipalveluista, työelämäyhteyksistä sekä koulutusohjelman koetuista hyödyistä ja haasteista. Seuraavaksi opiskelijat arvioivat erilaisia ohjausta, tukea, palautetta ja vaikutusmahdollisuuksia koskevia väittämiä. Neljännessä osiossa kyseltiin opiskelijayhteisöstä ja ilmapiiristä. Vastaajat ottivat kantaa ammattikorkeakoulunsa ilmapiiriin, ilmaisivat tyytyväisyytensä sosiaalisiin suhteisiinsa opiskelijayhteisössä ja ottivat kantaa opiskelijatoimintaan. Työelämäyhteyksiä käsittelevässä osassa kyseltiin kansainvälisyysosaamisesta, tutkinnon työmarkkina-arvosta ja suunnitelmista valmistumisen jälkeen.

Taustamuuttujina olivat mm. ikä, sukupuoli, korkein suoritettu tutkinto, ammattikorkeakoulu ja koulutusala.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.