FSD2481 Asuinympäristö ja viihtyvyys 2005: Limingan Tupoksen asukaskysely

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Hentilä, Helka-Liisa (Oulun yliopisto. Arkkitehtuurin osasto)
  • Jauhiainen, Jussi (Oulun yliopisto. Maantieteen laitos)
  • Luoma, Pentti (Oulun yliopisto. Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö)
  • Mäntysalo, Raine (Oulun yliopisto. Arkkitehtuurin osasto)

Keywords

Liminka, arkkitehtuuri, asuinalueet, asuinympäristö, asuminen, lapset (ikäryhmä), rakentaminen, turvallisuus, vapaa-aika, viihtyvyys

Abstract

Tutkimus oli osa EkoSuKaT hanketta, jonka tavoitteena on ollut uutta tietoa tuottamalla luoda edellytyksiä elinympäristön kehittämiselle ja erilaisten ympäristöongelmien ratkaisemiselle. Hanke kohdentui väestöltään supistuvien ja kasvavien asuintaajamien elinympäristön ja yhdyskuntarakenteen muutoksen tutkimiseen.

Limingan Tupoksen asukaskysely toteutettiin tammikuun lopulla. Kyselyyn vastasi 217 henkilöä. Kyselyn pohjana käytettiin Oulun yliopiston tutkijoiden Risto Suikkarin ja Kalle Reinikaisen laatimaa asumisviihtyisyyden runkoa.

Aluksi vastaajilta kyseltiin taustatietoja, kuten sukupuoli, ikä, ammattiryhmä ja talouden koko. Asumista selvitettiin tiedustelemalla esimerkiksi vastaajan asumismuotoa, asunnon tarkempia tietoja, lämmitystä, vesijohtoverkkoon kuulumista ja asumishistoriaa. Seuraavaksi esitettiin kysymyksiä asuinympäristöstä. Vastaajat ottivat kantaa erilaisiin asuinympäristöä koskeviin väittämiin, ilmoittivat mitä alueita he pitivät turvattomina, ja mitä he pitivät merkityksellisenä asuinympäristön viihtyisyydelle. Palveluja ja liikkumista selvitettiin kyselemällä erilaisten palvelujen määrää, palvelujen saavutettavuutta, työ- ja koulumatkojen pituutta, käytettyä kulkuneuvoa sekä auton käyttötarkoitusta.

Seuraavaksi esitettiin kysymyksiä kodista ja ympäristöstä. Vastaajien kyläilyä selvitettiin erilaisin kysymyksin. Lisäksi vastaajat kertoivat asumishistoriansa ja ottivat kantaa elämänlaatuunsa nykyisessä asuinpaikassaan. Lapsia koskevat kysymykset käsittelivät leikkipaikkoja, lapsiperheille suunnattuja toimintoja, päiväkoteja ja kouluja. Vastaajat arvioivat erilaisia ympäristöön, saastumiseen ja luontoon liittyviä väittämiä. Seuraavaksi tiedusteltiin vapaa-ajan käyttöä ja ulkoilua. Lisäksi vastaajat ottivat kantaa siihen, minkä vapaa-ajanviettomahdollisuuksien he toivoivat säilyvän.

Rakentamiseen liittyen vastaajat merkitsivät karttaan parhaiten uudelle asutukselle sopivat paikat ja ottivat kantaa siihen, millainen asutustiheyden tulisi olla, ja minkälaisia talotyyppejä olisi suosittava. Lopuksi vastaajat esittivät mielipiteitä Tupoksesta yleensä.

Taustamuuttujina olivat esimerkiksi ikä, sukupuoli, koulutus, ammattiryhmä ja talouden koko.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.