FSD2483 Asuinympäristö ja viihtyvyys 2005: Ristijärven asukaskysely

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Hentilä, Helka-Liisa (Oulun yliopisto. Arkkitehtuurin osasto)
  • Jauhiainen, Jussi (Oulun yliopisto. Maantieteen laitos)
  • Luoma, Pentti (Oulun yliopisto. Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö)
  • Mäntysalo, Raine (Oulun yliopisto. Arkkitehtuurin osasto)

Keywords

Ristijärvi, arkkitehtuuri, asuinalueet, asuinympäristö, asuminen, lapset (ikäryhmä), rakentaminen, turvallisuus, vapaa-aika, viihtyvyys

Abstract

Tutkimus oli osa EkoSuKaT hanketta, jonka tavoitteena on ollut uutta tietoa tuottamalla luoda edellytyksiä elinympäristön kehittämiselle ja erilaisten ympäristöongelmien ratkaisemiselle. Hanke kohdentui väestöltään supistuvien ja kasvavien asuintaajamien elinympäristön ja yhdyskuntarakenteen muutoksen tutkimiseen.

Ristijärven asukaskysely toteutettiin kesä- ja heinäkuun aikana 2005. Kyselyyn vastasi 255 kotitaloutta.

Aluksi vastaajilta kyseltiin taustatietoja, kuten sukupuoli, ikä, ammattiryhmä ja talouden koko. Asumista selvitettiin esimerkiksi tiedustelemalla vastaajan asumismuotoa ja asunnon tarkempia tietoja, kuten varustelutasoa ja piharakennuksien laatua ja määrää. Seuraavaksi esitettiin kysymyksiä asuinympäristöstä. Ensin vastaajat ottivat kantaa asuintiheyteen. Seuraavaksi otettiin kantaa erilaisiin asuinympäristöä koskeviin väittämiin, kuten oliko asunnon piha suojaisen tuntuinen, koituiko autoliikenteestä meluhaittaa ja halusiko vastaaja asuinympäristön pysyvän nykyisellään. Seuraavaksi vastaajat ottivat kantaa mm. asunnon, rantojen ja teiden turvallisuuteen sekä erilaisiin asuinympäristön viihtyvyyteen vaikuttaviin tekijöihin. Palveluja ja liikkumista selvitettiin mm. kyselemällä erilaisten palvelujen määrää, palvelujen saavutettavuutta, työ- ja koulumatkojen pituutta, käytettyä kulkuneuvoa sekä auton käyttötarkoitusta.

Seuraavaksi kyseltiin kodista ja ympäristöstä. Vastaajien kyläilyä selvitettiin erilaisin kysymyksin. Lisäksi vastaajat muun muassa kertoivat asumishistoriansa ja ottivat kantaa elämänlaatuunsa nykyisessä asuinpaikassaan. Lapsia koskevat kysymykset käsittelivät leikkipaikkoja, lapsiperheille suunnattuja toimintoja, päiväkoteja ja kouluja. Vastaajat arvioivat erilaisia ympäristöön, saastumiseen ja luontoon liittyviä väittämiä. Seuraavaksi tiedusteltiin vapaa-ajan käyttöä ja ulkoilua. Lisäksi vastaajat ottivat kantaa siihen, minkä vapaa-ajanviettomahdollisuuksien he toivoivat säilyvän.

Rakentamista selvitettiin kyselemällä, halusivatko vastaajat asuinalueelleen uusia asukkaita, halusivatko he Ristinjärvelle uutta yritystoimintaa, millaisiin paikkoihin he halusivat Ristinjärvellä rakennettavan ja millaisia taloja ja kaavoitusmalleja he toivoivat käytettävän.

Lopuksi vastaajat ottivat kantaa erilaisiin asuinalueeseensa koskeviin väittämiin, kuten julkisen liikenteen toimivuuteen, kulttuuripalvelujen riittävyyteen, lisärakentamiseen ja kunnallispolitiikan kiinnostavuuteen.

Taustamuuttujina olivat esimerkiksi ikä, sukupuoli, koulutus, ammattiryhmä ja talouden koko.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.