FSD2490 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: välittäjäorganisaatiot

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Elinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)

Keywords

innovaatiopolitiikka, innovaatiotoiminta, julkinen sektori, organisaatiot, verkostot

Abstract

Kysely on osa laajempaa Suomen innovaatiojärjestelmää arvioivaa INNOEVAL-tutkimusta. Kyselyssä selvitettiin suomalaisten alueellisten välittäjäorganisaatioiden mielipiteitä Suomen innovaatiojärjestelmästä.

Aluksi vastaajat antoivat arvosanan Suomen innovaatiojärjestelmälle tällä hetkellä ja viisi vuotta sitten, sekä arvioivat, minkä arvosanan innovaatiojärjestelmä saisi viiden vuoden päästä. Tämän jälkeen vastaajat arvioivat, millaisen kokonaisuuden julkiset toimijat muodostavat innovaatiojärjestelmässä, ja kuinka tärkeinä he pitävät lueteltuja julkisia toimijoita oman organisaationsa kannalta. Mainittuja toimijoita ovat mm. Tekes, Sitra ja Suomen Akatemia. Vastaajat kertoivat mielipiteensä siitä, onko Suomen innovaatiopolitiikka enemmän teknologiavetoista vai käyttäjälähtöistä. Tämän jälkeen kysyttiin, ovatko yliopistot ja tiedekorkeakoulut, ammattikorkeakoulut sekä julkiset tutkimuslaitokset suoriutuneet hyvin luetelluista tehtävistä (kansainvälinen huippututkimus, tutkimus kotimaisiin tarpeisiin, osaajia kansainvälisen liiketoiminnan tarpeisiin ja osaajia paikallisen elinkeinoelämän tarpeisiin).

Kyselyssä selvitettiin vastaajien mielipide innovaatiojärjestelmän onnistumisesta kasvuyrittäjyyden edistäjänä. Lisäksi haluttiin tietää, kokevatko vastaajat, että innovaatiopolitiikalla hoidetaan myös aluepoliittisia tavoitteita, sekä onko kansallisen tason innovaatiopolitiikka yhtä tehokasta Suomen eri alueilla. Vastaajat kertoivat, kuinka tärkeää kansalliset ja kansainväliset verkostot ovat heidän organisaationsa toiminnassa, minkä jälkeen heille esitettiin väittämiä mm. yliopistouudistuksen, strategisten huippuosaamisen keskittymien ja sektoritutkimuslaitosten mahdollisen uudistamisen vaikutuksista innovaatiojärjestelmään.

Kyselyssä haluttiin tietää, millaisia palveluita, kuten rahoitusta, neuvontaa ja kansainvälisen liikkuvuuden edistämistä, organisaatiot tarjoavat muille innovaatiojärjestelmän toimijoille. Vastaajat kertoivat myös, kokevatko he, että muut julkiset ja yksityiset toimijat tarjoavat samanlaisia palveluita ja onko yhteistyö palveluntarjoajien kesken sujuvaa. Edelleen haluttiin tietää, kuinka suuri osa organisaation Suomen henkilöstöstä on suorittanut yliopisto- tai tiedekorkeakoulututkinnon, tai teknisen yliopisto- tai tiedekorkeakoulututkinnon. Lisäksi haluttiin tietää, ketkä ovat organisaation rahoituksen tai palveluiden pääasialliset käyttäjät.

Vastaajat arvioivat myös innovaatiojärjestelmää yksityisen yritys- ja innovaatiotoiminnan edistämisen näkökulmasta, sekä kertoivat, mitkä ovat organisaation rahoituksen lähteet. Lopuksi kysyttiin, millä tavalla organisaatio on reagoinut kesäkuussa 2008 julkaistuun kansalliseen innovaatiostrategiaan, ja edellyttääkö strategia vastaajien mielestä muutoksia organisaation toiminnassa.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.