FSD2505 Hoitajien palkkakiista ja media 2007-2008

The dataset is (C) available for research only (including Master's, doctoral and Polytechnic/University of Applied Sciences Master's theses). The dataset may not be used for teaching, study (e.g. seminar papers, essays) or other theses (Bachelor's theses or equivalent).

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Reunanen, Esa (Tampereen yliopisto. Tiedotusopin laitos)
  • Kunelius, Risto (Tampereen yliopisto. Tiedotusopin laitos)
  • Noppari, Elina (Tampereen yliopisto. Tiedotusopin laitos)

Keywords

eliitit, hoitoala, julkinen valta, media, medialukutaito, palkkajärjestelmät, palkkapolitiikka, poliittinen journalismi, poliittinen päätöksenteko, poliittinen viestintä, sopimusjärjestelmä, tasa-arvo, terveydenhuoltoala, työehtosopimukset, työmarkkinasopimukset, työmarkkinat, vaikuttaminen, valta

Abstract

Haastattelujen aiheena on 2006-2007 hoitohenkilöstön palkkausta koskeva kiista, jossa eduskuntavaalien kampanjoinnista ja julkisista (mutta kiistellyistä) vaalilupauksista nousi laajasti mediassa käsitelty kamppailu, jossa kyseenalaistettiin monia perinteisiä työmarkkinatoiminnan pelisääntöjä.

Haastateltavina oli kiistan keskeisiä henkilöitä työnantaja- ja työntekijäjärjestöistä, hallituspuolueista ja oppositiosta sekä virkamieskunnasta. Lisäksi haastateltavien joukossa oli kansalaisjärjestöjen edustajia ja yliopistossa työskenteleviä asiantuntijoita. Ensimmäiset haastattelut tehtiin kiistan vielä ollessa käynnissä loka-marraskuussa 2007. Pääosa haastatteluista tehtiin palkkaratkaisun syntymisen jälkeen joulukuussa 2007 ja tammikuussa 2008.

Haastatteluissa kartoitettiin haastateltavan ja hänen taustaorganisaationsa roolia, toimintatapoja sekä virallisia ja epävirallisia tapaamisia ja neuvotteluja hoitajien palkkakiistan eri vaiheissa. Lisäksi haastateltavia pyydettiin arvioimaan eri osapuolten toimia palkkakiistassa. Haastateltavat kuvasivat organisaatioidensa viestintää ja median hallintaa sekä ylipäänsä mediajulkisuutta ja sen merkitystä hoitajien palkkakiistassa. Haastateltavat kuvasivat myös, miten he itse seuraavat mediaa.

Haastatteluja on kaikkiaan 23 ja niiden keskimääräinen pituus litteroituna on 25 sivua. Haastattelut on tehty osana laajaa tutkimusprojektia nimeltään Media vallankäyttäjänä ja vallankäytön välineenä. Hoitajien palkkakiistaa koskevien haastattelujen lisäksi projekti on tuottanut myös kolme muuta aineistoa (FSD2576 Smash Asem -mielenosoitus ja media 2008, FSD2577 Innovaatioyliopiston perustaminen ja media 2008 sekä FSD2504 Media ja valta -kyselyaineisto 2009).

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.