FSD2513 Kirkon alan työolobarometri 2009

Select variable


[fsd_no] Aineistonumero (lisätty FSD:ssä)

[fsd_vr] Aineistoversio (lisätty FSD:ssä)

[fsd_id] Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä)

[k23]Toimitteko itse esimiesasemassa?

[k3_1] Työpaikallani työt ovat hyvin organisoituja

[k3_2] Työpaikallani välitetään tietoja avoimesti

[k3_3] Työpaikallani keskustellaan yhdessä työtehtävistä, tavoitteista ja niiden saavuttamisesta

[k3_4] Työntekijöitä kannustetaan kokeilemaan uusia asioita

[k3_5] Työpaikallani sukupuolten välinen tasa-arvo on toteutunut hyvin

[k3_6] Työpaikallani on liian vähän työntekijöitä työtehtäviin nähden

[k3_7] Työpaikallani on paljon sellaisia piilossa olevia asioita, joista pitäisi keskustella avoimesti

[k3_8] Työtä koskevat päätökset tehdään liian kaukana itse työyhteisöstä

[k3_8b] Saatteko yleensä tietoja työtänne koskevista muutoksista: suunnitteluvaiheessa, vähän ennen muutosta vai vasta muutoksen yhteydessä tai sen jälkeen?

[k3_9] Saan työssäni käyttää kykyjäni ja ammattitaitoani

[k3_10] Minulla on työpaikassani hyvät kehittymismahdollisuudet

[k3_12] Minun on vaikea sovittaa yhteen työtä ja yksityiselämää

[k3_13] Koen työni fyysisesti raskaaksi

[k3_14] Koen työni henkisesti raskaaksi

[k8_1] Katson tekeväni hyödyllistä ja merkityksellistä työtä

[k15_1] Esimieheni kannustaa työntekijöitään opiskelemaan ja kehittymään työssään

[k15_2] Esimieheni tuntee hyvin työtehtäväni

[k15_3] Esimieheni antaa riittävästi palautetta siitä, miten olen onnistunut työssäni

[k15_4] Esimieheni kykenee sovittelemaan työntekijöiden välisiä ristiriitoja

[k15_5] Esimieheni kohtelee työntekijöitä oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti

[k15_6] Olen käynyt esimieheni kanssa riittävästi ns. kehitys- tai esimies-alaiskeskusteluja

[k15_7] Esimieheni luottaa työntekijöihinsä

[k15_8] Esimieheni jakaa järkevällä tavalla vastuuta työntekijöilleen

[k15_9] Olen tyytyväinen lähimmän esimieheni johtamistapaan

[k15_10a] Onko lähin esimiehenne?

[k19] Kuinka todennäköisenä pidätte sitä, että seuraavan 5 vuoden aikana saatatte lähteä muun työnantajan kuin kirkon tai seurakunnan palvelukseen?

[k19_a] Pidättekö mahdollisena, että seuraavan vuoden aikana: Teidät lomautetaan vähintään kahden viikon ajaksi?

[k19_b] Pidättekö mahdollisena, että seuraavan vuoden aikana: Teidät irtisanotaan nykyisestä työpaikastanne?

[k19_c] Pidättekö mahdollisena, että seuraavan vuoden aikana: Teidät siirretään toisiin tehtäviin?

[k19_d] Pidättekö mahdollisena, että seuraavan vuoden aikana: Viikoittaista tai päivittäistä työaikaanne muutetaan vastoin Teidän tahtoanne?

[k19_e] Jos nyt jäisitte työttömäksi niin arveletteko, että saisitte ammattianne ja työkokemustanne vastaavaa työtä?

[k5_1] Oletteko itse tehnyt kahtena viime kuukautena säännöllisen työajan ylittävää työtä, josta olette saanut korvauksen kokonaan tai osittain rahana?

[k5_2] Entä säännöllisen työajan ylittävää työtä, josta olette saanut korvauksen kokonaan tai osittain vapaana?

[k5_3] Oletteko tehnyt kahtena viime kuukautena sellaista säännöllisen työajan ylittävää työtä, josta ette ole saanut lainkaan korvausta rahana tai vapaana?

[k6] Kuinka usein teiltä jää viikoittaisia vapaapäiviä kokonaan pitämättä?

[k7_1] Kuinka usein teistä tuntuu siltä, että teette ylipitkiä työpäiviä?

[k7_2] Kuinka usein teistä tuntuu siltä, että vapaa-aikanne pirstoutuu häiritsevästi työtehtävistänne johtuen?

[k7_2a] Onko palkkauksenne mielestänne oikeudenmukainen?

[k7_2b] Onko palkkauksenne mielestänne erittäin, melko, vain vähän vai ei lainkaan kannustava?

[k7_2c] Onko palkkauksenne mielestänne erittäin, melko, vain vähän vai ei lainkaan kilpailukykyinen?

[k8_5] Oletteko viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana ollut kursseilla siten, että olette saanut koulutusajalta palkkaa?

[k8_5b] Montako päivää?

[k2_1] Voitteko työpaikassanne vaikuttaa siihen mitä työtehtäviinne kuuluu?

[k2_2] Voitteko työpaikassanne vaikuttaa työtahtiinne?

[k2_3] Voitteko työpaikassanne vaikuttaa siihen, miten työt jaetaan?

[k9_1] Saatteko tukea ja rohkaisua työtovereiltanne, kun sitä tarvitsette?

[k9_2] Saatteko tukea ja rohkaisua esimieheltänne, kun sitä tarvitsette?

[k9_3] Esiintyykö työpaikallanne: Ristiriitoja esimiesten ja alaisten välillä?

[k9_4] Esiintyykö työpaikallanne: Ristiriitoja työntekijöiden välillä?

[k9_5] Esiintyykö työpaikallanne: Ristiriitoja eri henkilöstöryhmien välillä?

[k9_6] Esiintyykö työpaikallanne: Ristiriitoja henkilöstön ja luottamushenkilöiden välillä?

[k9_8] Esiintyykö työpaikallanne: Seksuaalista häirintää?

[k9_9] Esiintyykö työpaikallanne: Työntekijöiden päihdeongelmia?

[k9_10b] Esiintyykö työpaikallanne henkistä väkivaltaa tai työpaikkakiusaamista?

[k10] Oletteko itse ollut tällaisen kiusaamisen kohteena, joko aiemmin tai tällä hetkellä?

[k11_1] Ovatko kiusaajanne olleet: Esimiehiä?

[k11_2] Ovatko kiusaajanne olleet: Työtovereita?

[k11_3] Ovatko kiusaajanne olleet: Alaisia?

[k11_4] Ovatko kiusaajanne olleet: Luottamushenkilöitä?

[k11_5] Ovatko kiusaajanne olleet: Asiakkaita?

[k12_1] Oletteko hakenut apua kiusaamiseen: Työtovereilta?

[k12_2] Oletteko hakenut apua kiusaamiseen: Esimieheltä?

[k12_3] Oletteko hakenut apua kiusaamiseen: Luottamusmieheltä tai ammattijärjestöltä?

[k12_4] Oletteko hakenut apua kiusaamiseen: Työsuojeluvaltuutetulta?

[k12_5] Oletteko hakenut apua kiusaamiseen: Työterveyshuollolta?

[k12_6] Oletteko hakenut apua kiusaamiseen: Muulta ammattiauttajalta?

[k12b] Saitteko apua kiusaamiseen?

[k16_1] Koetteko työssänne seuraavat asiat vaarana: Tapaturmavaara?

[k16_2] Koetteko työssänne seuraavat asiat vaarana: Vakava työuupumus?

[k16_3] Koetteko työssänne seuraavat asiat vaarana: Mielenterveyden järkkyminen?

[k16_4] Koetteko työssänne seuraavat asiat vaarana: Rasitusvamma?

[k16_5] Koetteko työssänne seuraavat asiat vaarana: Tartuntataudit?

[k16_6] Koetteko työssänne seuraavat asiat vaarana: Väkivallan kohteeksi joutumisen vaara?

[k16_6a] Oletteko havainnut työpaikallanne viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana, että joku olisi joutunut väkivallan uhan kohteeksi?

[k16_6b] Oletteko itse joutunut väkivallan tai sen uhan kohteeksi työpaikallanne viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana?

[k17] Montako työpäivää olette ollut poissa töistä oman sairauden takia viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana?

[k18] Onko osaan näistä sairauslomapäivistä ollut syynä väsymys, työuupumus tai burn out?

[k4_1] Onko Teidän työpaikallanne pyritty systemaattisesti vaikuttamaan: Työntekijöiden kuntoon, terveyteen ja elintapoihin?

[k4_2] Onko Teidän työpaikallanne pyritty systemaattisesti vaikuttamaan: Työympäristön työturvallisuuteen?

[k4_3] Onko Teidän työpaikallanne pyritty systemaattisesti vaikuttamaan: Työntekijöiden osaamiseen ja ammattitaidon kehittämiseen?

[k4_4] Oletetaan, että työkykynne saa parhaimmillaan arvon 10 pistettä ja nollan silloin kun ette pysty lainkaan työhön. Minkä pistemäärään antaisitte työkyvyllenne nykyisin?

[k4_b] Onko työpaikassanne tehty viimeisten 12 kuukauden aikana työterveyshuollon tekemiä työpaikkaselvityksiä?

[k21_1] Kuinka tärkeänä pidätte seuraavia asioita, jotta itse jaksaisitte työssä mahdollisimman pitkään: Joustavammat työajat?

[k21_2] Kuinka tärkeänä pidätte seuraavia asioita, jotta itse jaksaisitte työssä mahdollisimman pitkään: Työterveyshuollon kehittäminen?

[k21_3] Kuinka tärkeänä pidätte seuraavia asioita, jotta itse jaksaisitte työssä mahdollisimman pitkään: Työympäristön parantaminen?

[k21_4] Kuinka tärkeänä pidätte seuraavia asioita, jotta itse jaksaisitte työssä mahdollisimman pitkään: Kuntoutusmahdollisuuksien parantaminen?

[k21_5] Kuinka tärkeänä pidätte seuraavia asioita, jotta itse jaksaisitte työssä mahdollisimman pitkään: Palkan lisääminen?

[k21_6] Kuinka tärkeänä pidätte seuraavia asioita, jotta itse jaksaisitte työssä mahdollisimman pitkään: Työmäärän ja kiireen vähentäminen?

[k21_7] Kuinka tärkeänä pidätte seuraavia asioita, jotta itse jaksaisitte työssä mahdollisimman pitkään: Koulutusmahdollisuuksien lisääminen?

[k21_8] Kuinka tärkeänä pidätte seuraavia asioita, jotta itse jaksaisitte työssä mahdollisimman pitkään: Johtamistapojen parantaminen?

[k21_9] Kuinka tärkeänä pidätte seuraavia asioita, jotta itse jaksaisitte työssä mahdollisimman pitkään: Vuorotteluvapaa, säästövapaa?

[k21_10] Kuinka tärkeänä pidätte seuraavia asioita, jotta itse jaksaisitte työssä mahdollisimman pitkään: Osa-aikaeläke?

[k21_11] Kuinka tärkeänä pidätte seuraavia asioita, jotta itse jaksaisitte työssä mahdollisimman pitkään: Varmuus työpaikan säilymisestä?

[k21_12] Kuinka tärkeänä pidätte seuraavia asioita, jotta itse jaksaisitte työssä mahdollisimman pitkään: Työtehtävien muuttaminen tai keventäminen?

[bv1] Sukupuoli

[bv2] Ikä

[bv3] Työyhteisön ala

[bv4] Tehtäväryhmä

[bv5] Kuuluuko vastaaja työaikalain piiriin

[bv6] Kieli

[bv7] Hiippakunta

[bv8] Työsuhteen vakinaisuus

[bv10] Päätoimisuus

[bv11] Seurakunnan jäsenmäärä

[bv12] Seurakuntamuoto

[bv13] Seurakunnan tyyppi

Study description in machine readable DDI-C 2.5 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.