FSD2528 Nuorisobarometri kevät 1999

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Nuorisoasiain neuvottelukunta (Nuora)
  • Nuorisotutkimusseura. Nuorisotutkimusverkosto

Keywords

EU-politiikka, asenteet, huumeet, koulutus, kulutus, nuoret, tulevaisuudenodotukset, työelämä, työttömyys

Abstract

Kevään 1999 nuorisobarometrin pääteemoja olivat työelämä ja kulutus. Tutkimuksessa selvitettiin myös nuorten käsityksiä koulutuksesta, huumeista ja Suomen EU-puheenjohtajuudesta.

Aluksi kysyttiin työskentelyyn ja työttömyyteen liittyviä kysymyksiä. Vastaajilta tiedusteltiin ensin heidän nykyistä tilannettaan. Töissäkäyviltä kysyttiin tarkemmin työn luonnetta ja kestoa sekä sitä, kokevatko he nykyisten työtehtäviensä vastaavan saamaansa koulutusta. Työttömiltä kysyttiin, kauanko he ovat olleet työttöminä. Lisäksi nuorilta tiedusteltiin, millaisten tekijöiden he arvioivat estävän työllistymistä omalla kohdallaan ja nuorten kohdalla yleensä (vaihtoehtoina esimerkiksi vähäinen työkokemus, työn puute paikkakunnalla, matala palkkaus tai ulkomaalaiset Suomessa). Seuraavaksi esitettiin joukko väitteitä työelämästä, ja kysyttiin ovatko vastaajat niistä samaa vai eri mieltä (esimerkiksi "työelämässä pysyminen edellyttää jatkuvaa kouluttautumista" ja "nykyinen sosiaaliturva tekee ihmisistä passiivisia ja vie heiltä halun yrittämiseen"). Tiedusteltiin myös vastaajien tulevaisuudensuunnitelmia. Kysyttiin aikovatko nämä lähimmän viiden vuoden aikana hakeutua ulkomaille töihin tai opiskelemaan, perustaa oman yrityksen tai mennä ammatilliseen koulutukseen.

Seuraavaksi tiedusteltiin asioista, jotka vaikuttavat vastaajien ostopäätökseen näiden hankkiessa kestokulutustavaroita. Kysyttiin muun muassa, vaikuttavatko sellaiset asiat kuin tuotteen kotimaisuus tai tuotteelle saatava takuu ostopäätökseen paljon, jonkin verran, vähän vai ei lainkaan. Lisäksi pyydettiin vastaajia nimeämään tärkein ostopäätökseen vaikuttava asia.

Tutkimuksessa kartoitettiin myös lyhyesti suhtautumista huumeisiin ja niiden käyttöön. Esitettiin erilaisia väittämiä huumeista (esimerkiksi "on hyväksyttävää käyttää huumeita") ja kysyttiin, ovatko vastaajat väittämien kanssa samaa vai eri mieltä. Lisäksi kysyttiin onko vastaajille tarjottu ostettavaksi huumeita viimeksi kuluneiden kuuden kuukauden aikana.

Lopuksi kysyttiin alkavasta Suomen EU-puheenjohtajakaudesta. Vastaajat kertoivat kuinka tärkeinä he pitävät, että Suomi vaikuttaa Euroopan unionissa erilaisiin asioihin (esimerkiksi ympäristönsuojelu, sukupuolten välinen tasa-arvo, ihmisoikeuksien turvaaminen ja EU:n ja Venäjän suhteiden kehittäminen).

Taustamuuttujina tutkimuksessa olivat muun muassa vastaajan ikä, sukupuoli, maakunta, koulutus ja pääasiallinen toiminta.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.